Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Разговори между САЩ и Русия за стратегическата стабилност започнаха в Женева

Разговори между САЩ и Русия за стратегическата стабилност започнаха в Женева

Президен­тите Владимир Путин и Джо Бай­дън, чиито страни притежават 90 процента от светов­ните арсенали от ядрено оръжие, се споразумяха за започ­ване на двус­т­ранен диалог за стратегичес­ката стабил­ност, за да се “положат основите на бъдещия кон­т­рол над въоръженията и на мерки за намаляване на риска“.

Кон­к­рет­ният обх­ват на еднод­нев­ните двус­т­ранни дис­кусии не беше оповес­тен, но анализатори очак­ват те да станат начало на процес за стабилизиране на обтег­натите им отношения. “Раз­говорите трябва да доведат до реално и значително сък­ращаване на ядрените оръжия. Всичко по-малко от това би било безот­говорен провал“, каза пред Рой­терс Даниъл Хог­ста от спечелилата Нобелова наг­рада Меж­дународна кам­пания за лик­видирането на ядрените оръжия.

“Измина почти година от пос­лед­ната среща в подобен фор­мат. Започ­ваме наново с новото американ­ско правител­с­тво, прак­тически започ­ваме от нулата. Става въп­рос просто да се срещ­нем и да се поз­д­равим, като се опитаме на пос­тиг­нем някои базови споразумения“, каза пред жур­налисти в Женева Анд­рей Бак­лит­ски, старши изс­ледовател в Цен­търа за съв­ременни американ­ски изс­лед­вания към Мос­ков­с­кия дър­жавен инс­титут за меж­дународни отношения (МГИМО). През януари Русия одобри продъл­жаването на дейс­т­вието за още пет години на Договора Нов СТАРТ със САЩ за кон­т­рол на стратегичес­ките ядрени въоръжения, само дни преди изтичането на срока му.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...