ЕК е сключила договор за доставка на лекарство срещу коронавируса

Европейс­ката комисия съобщи вчера, че е сключила договор за дос­тавка на лекар­с­тво против ковид, произ­веж­дано от “Глаксо Смит Клайн“. В съоб­щението на ЕК се уточ­нява, че препаратът (sotrovimab/VIR-7831) още не одоб­рен от Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата (ЕАЛ). Допълва се, че приложението на лекар­с­т­вото ще бъде въз­можно след раз­решение от ЕАЛ или от здрав­ните власти на дър­жавата, която прецени да го прилага.

Пред­виж­данията са препаратът да предот­в­ратява тежки случаи на новото заболяване, но няма да се дава на болни, които се нуж­даят от допъл­нителен прием на кис­лород. Лекар­с­т­вото е раз­работено на основата на изкус­т­вени антитела, които под­помагат работата на имун­ната сис­тема.

Към общес­т­вената поръчка за дос­тавка на 220 000 дози за лечение са се включили 16 дър­жави от ЕС. Комисията не уточ­нява кои са тези страни, но отбелязва, че досега е осигурила 12 млрд. евро за борба с коронавируса. През юни ЕК съобщи, че пет подобни лекар­с­тва може да бъдат одоб­рени в ЕС скоро — три до октом­ври и още две до края на годината. Дотогава комисията ще със­тави списък от поне 10 въз­можни лечения на новата болест.