Десетки хиляди жители на Австралия излизат да протестират срещу националния празник

Десетки хиляди жители на Австралия излизат да протестират срещу националния празник

Коренното население днес е много по-малко от колонизаторите

Десетки хиляди авс­т­ралийци излязоха, въп­реки мер­ките заради коронавируса, да протес­тират срещу национал­ния праз­ник, който чес­тва прис­тигането в Авс­т­ралия на пър­вите британ­ски засел­ници през 1788 г. и който те смятат за обида за корен­ното население, предаде АФП.

За мнозина авс­т­ралийци отбеляз­ваният на 26 януари — Ден на Авс­т­ралия — напомня за потис­кането на мес­т­ните народи. Те нас­тояват влас­тите да прераз­г­ледат въп­роса за праз­ника, тъй като според тях той отбелязва един­с­т­вено “Деня на нашес­т­вието“.

Хиляди хора се стекоха в цен­търа на Сидни въп­реки зап­лахите за глоби и арести от полицията заради заб­раната за събирането на повече от 500 души на едно място. Асоциациите, които обик­новено организират демон­с­т­рациите по повод “Деня на нашес­т­вието“, отмениха традицион­ното шес­т­вие.

“За нас това е ден на кул­турен геноцид. Семейс­т­вата ни бяха раз­бити. Години на болести и глад. А пос­ледиците за поколенията продъл­жават да се усещат и днес“, каза Дилан Бут, абориген от Нов Южен Уелс.

Протес­тни прояви имаше из цяла Авс­т­ралия, като организаторите им в повечето случаи изис­к­ваха от учас­т­ниците да носят маски или да спаз­ват физическа дис­тан­ция.

В голямо шес­т­вие в Мел­бърн учас­т­ваха към 10 000 души, движещи се на групи от по стотина души, за да спаз­ват ограниченията.

Денят на Авс­т­ралия, който е национален праз­ник едва от 1994 г., от няколко години е пред­мет на все по-остра полемика, отбелязва АФП.

Аборигените, които населяват Авс­т­ралия от най-малко 40 000 години и са били около 1 млн. души при прис­тигането на пър­вите засел­ници през 1788 г., днес пред­с­тав­ляват не повече от 3 процента от 25-милионното население на страната. Тоест сега те са по-малко, откол­кото в началото на колонизацията.