Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след встъп­ването си в длъж­ност, отменяйки ключови политики на своя пред­шес­т­веник Доналд Тръмп и пред­п­риемайки първи ходове във връзка с пан­демията от коронавирус и климатич­ните промени, предадоха светов­ните аген­ции.

В пър­вия си ден като президент Бай­дън издаде изпъл­нителни заповеди за връщане на САЩ към Париж­кото споразумение за климата и за задъл­жително носене на маски във федерал­ните сгради и на федерални земи. При под­пис­ването на няколко указа в Овал­ния кабинет той заяви, че “няма време за губене“.

“Някои от изпъл­нител­ните актове, които ще под­пиша, ще помог­нат да се промени ходът на кризата с COVID-19, ще се борим с климатич­ните промени по начин, по който не сме дейс­т­вали досега, и ще се стремим към нап­редък към расово равен­с­тво и оказ­ване на под­к­репа на други общ­ности, които не са получавали под­ходящо отношение“, каза президен­тът.

Новата админис­т­рация на САЩ благодари на Светов­ната здравна организация (СЗО) за ръковод­ната й роля в бор­бата срещу пан­демията и я увери във финан­совата си под­к­репа. САЩ обявиха по-рано, че се връщат в организацията, след като Доналд Тръмп искаше те да се изтег­лят.

САЩ имат намерение да изпъл­нят финан­совите си задъл­жения към СЗО“, заяви глав­ният американ­ски имунолог Антъни Фаучи, пред­с­тав­ляващ новата админис­т­рация на заседание на изпъл­нител­ния съвет на СЗО. Фаучи увери, че страната му е готова да под­к­репи меж­дународ­ния отговор на пан­демията и да учас­тва в глобал­ната прог­рама за осигуряване на вак­сини срещу коронавируса.

Китай поз­д­рави Бай­дън и припом­няйки част от речта му, го призова за “един­с­тво“ в отношенията между двете велики сили.

Забелязах, че президен­тът Бай­дън на няколко пъти в речта си наб­легна на думата “един­с­тво“. Мисля, че точно от това имаме нужда в момента в китайско-американските отношения, заяви пред жур­налисти говорител­ката на вън­ш­ното минис­тер­с­тво Хуа Чунин.