Москва смекчава някои от мерките срещу коронавируса

Кметът на Мос­ква Сер­гей Собянин обяви, че от днес леко се смек­чават мер­ките срещу коронавируса в рус­ката столица, мотивирайки се с успеш­ната кам­пания за вак­синация, предаде АФП.

Ситуацията “дава основания за пред­паз­лив оптимизъм“, написа той на сайта си и посочи, че днев­ният ръст на случаите в града — от 2000 до 4000 миналата сед­мица, е “видимо по-малък, откол­кото в края на декем­ври“. Значително е нарас­нал броят на вак­синираните мос­ков­чани — над 220 000 вече имат сигурна защита срещу вируса, добави той. Тази сед­мица Русия официално започна кам­пания за масова вак­синация и лица от всички категории могат вече да се имунизират с рус­ката вак­сина “Спут­ник V“.

Собянин уточни, че пред­с­тои отново да заработят нор­мално гим­назиите и спор­т­ните училища, да отворят врати музеите, биб­лиотеките и други кул­турни обекти, а теат­рите и кината ще могат да запъл­ват вече не 25, а 50 на сто от мес­тата. Но баровете и рес­торан­тите ще зат­варят все така в 23.00, пред­п­риятията ще дър­жат най-малко 30 на сто от служителите си на дис­тан­ционна работа, а хората над 65 г. или с хронични заболявания трябва да стоят в изолация, което всъщ­ност се случва доста рядко. Противно на влас­тите в редица европейски страни Кремъл засега няма намерение да въведе отново национален лок­даун. По пос­ледни официални данни заразените в Русия досега са над 3,5 млн. души и по този показател е на чет­върто място в света.