Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Инвестиционният договор между Китай и Европа е изискване на времето

Инвестиционният договор между Китай и Европа е изискване на времето

Инвестиционният договор между Китай и Европа е изискване на времето

Пекин желае да продължи контактите с Европейския съюз, заяви президентът Си Дзинпин в разговор по телефона с канцлера Меркел

Гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел и китайс­кият пред­седател Си Дзин­пин проведоха телефонен раз­говор. По време на него Си Дзин­пин е уверил Мер­кел, че Пекин желае да продължи тяс­ното сът­руд­ничес­тво и кон­так­тите с Европейс­кия съюз по важни проекти и да положи необ­ходимите усилия за успеш­ното прик­люч­ване в срок на преговорите по инвес­тицион­ния договор между двете страни, така че той да даде тласък за задъл­бочаване на пар­т­ньор­с­т­вото им. Преговорите по договора за взаимни инвес­тиции започ­наха през 2013 г. и до момента Китай и Европа са провели 34 кръга. През тази година преговорите се укориха, тъй като засил­ването на протек­ционис­т­ките тен­ден­ции и пан­демията от COVID-19 нанесоха сериозни щети на светов­ната икономика. Съв­куп­ната икономическа мощ на Китай и Европа заема 1/3 от светов­ната и е ключова за въз­с­тановяването и по-нататъшното ѝ раз­витие. Неот­давна пред­седателят на Европейс­ката цен­т­рална банка Марио Драги заяви, че пан­демията е довела до без­п­рецеден­тен спад в Еврозоната, а пер­с­пек­тивите за въз­с­тановяване не са ясни. На този фон засил­ването на връз­ките с икономики извън общ­ността, включително прив­личане на повече чуж­дес­т­ранни инвес­тиции, сред които и китайски, трябва да бъде насока в усилията на европейс­ките страни за справяне с кризата.

Светът оценява ролята на Китай за стабил­ност и мир

Съг­ласен съм с кон­цеп­цията на китайс­кия пред­седател Си Дзин­пин в изг­раж­дането на политическа и икономическа общ­ност като основа да се изпол­зва сближаването на интересите на раз­лич­ните страни“, каза бив­шият британ­ски премиер Гор­дън Браун.

През пос­лед­ните години някои американ­ски политици се придър­жат към унилатерализма и тър­гов­с­кия хегемонизъм, злонамерено отп­равят клевети срещу кул­турата и пос­тиженията на други дър­жави. В резул­тат рис­ковете и несигур­ността в раз­витието на светов­ната икономика се увеличават драс­тично, а глобал­ната сис­тема за управ­ление е изп­равена пред опас­ността от провал.

Въп­реки опас­ността от криза, темата за мирни времена и раз­витие остава неп­роменена, а светов­ната тен­ден­ция за многополяризация и икономическа глобализация не може да бъде спряна. Многос­т­ран­ността и свобод­ната тър­говия съот­вет­с­т­ват на общите интереси на меж­дународ­ната общ­ност. В тази сфера дейс­т­вията на Китай печелят високата оценка на много политици в света.

След­ващите данни са знак за отговор­ното отношение на Китай. До 20 октом­ври Китай е предос­тавил помощ за бор­бата с пан­демията на 150 дър­жави и 7 меж­дународни организации, изнесъл е над 179 милиарда маски, 1,73 милиарда защитни кос­тюми и 543 милиона тес­тови ком­п­лекти. Прак­тичес­ките дейс­т­вия на страната стимулират меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво в усилията за овладяване на заразата и в същото време намаляват отрицател­ното влияние от хегемонис­тич­ните дейс­т­вия на някои страни.

Това, което впечатли и чуж­дите политици, е решител­ността на Китай пред пан­демията. С отварянето си и насър­чаването на рефор­мите, както и сът­руд­ничес­т­вото, Китай в никакъв случай не забавя тем­пото.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Земеделие