Си Дзинпин: Да продължи изграждането на Синдзян в съответствие с изискванията на социализма с китайска специфика

Си Дзинпин: Да продължи изграждането на Синдзян в съответствие с изискванията на социализма с китайска специфика

Управ­ляващата Китайска комунис­тическа пар­тия води политика, съз­даваща на хората в Син­д­зян въз­мож­ности за по-добър живот и работа, както и за дъл­гос­рочен мир и стабил­ност в района

Пред­седателят на КНР Си Дзин­пин призова към усилия за изг­раж­дането на Синдзян-уйгурския автономен район в съот­вет­с­т­вие с изис­к­ванията на социализма с китайска специфика в новата епоха, по време на третия работен форум на ЦК на ККП по въп­росите на Син­д­зян, провел се в Пекин.

В речта си Си Дзин­пин под­черта необ­ходимостта от цялос­тно и точно прилагане на политиките на ККП за управ­ление в Син­д­зян в новите условия, основано на закона, и от дъл­гос­рочни усилия за раз­витието му в сплотен, хар­моничен, прос­периращ и кул­турно нап­ред­нал район, с чиста околна среда и население, което се радва на добри въз­мож­ности за живот и работа.

След втория работен форум през 2014 г. и благодарение на огром­ните усилия на раз­лични инс­титуции и организации, бе пос­тиг­нат значителен нап­редък в мер­ките и политиките по отношение на Син­д­зян, каза Си Дзин­пин, цитирайки редица подоб­ряващи се ключови показатели от 2014 до 2019 г., като стабил­ната икономическа динамика със сред­ногодишен темп на рас­теж на БВП от 7,2%, значител­ното увеличение на сред­ногодиш­ния ръст от 9,1% на раз­полагаемия доход на глава от населението, както и на това, че над 2,92 милиона от 3,09-те милиона жители в региона са се избавили от бед­ността.

Всичко това пред­с­тав­лява солидна основа, съз­даваща на хората в Син­д­зян въз­мож­ности за по-добър живот и работа, както и за дъл­гос­рочен мир и стабил­ност в района. „Реал­нос­тите показ­ват, че политиката на Китай по етничес­ките въп­роси е успешна“, каза Си Дзин­пин, отбеляз­вайки, че пос­тиженията са резул­тат от успеш­ното ръковод­с­тво на ЦК на ККП, под­к­репено от общите усилия на цялата пар­тия и китайс­кия народ, включително и на повечето от 25-те милиона души от раз­лични етнически групи в Син­д­зян.

Фак­тите сочат, че политиката по отношение на Син­д­зян в новата ситуация, която бе раз­работена от ЦК на ККП след 18-ия кон­г­рес, е напълно правилна и трябва да бъде дъл­гос­рочна“, под­черта китайс­кият лидер.

Си Дзин­пин призова при прилагането на политиката на ККП за Син­д­зян в новите условия винаги да бъде очер­тана правил­ната политическа насока на работата, свър­зана с региона. Пред­седателят Си Дзин­пин отбеляза, че знамето на социалис­тичес­кото вър­ховен­с­тво на закона трябва да се държи високо, за да се под­държа трайна социална стабил­ност в Син­д­зян, като в същото време да се под­чер­тае, че изис­к­ването за всес­т­ранно управ­ление на страната основано на закона трябва да обх­ваща всички области на работата, свър­зана със Син­д­зян.

Той също така акцен­тира върху необ­ходимостта от повишаване на чув­с­т­вото за иден­тич­ност на китайс­ката нация и пос­тоянно укреп­ване на един­с­т­вото между раз­лич­ните етноси в нея. „Фор­мирането на чув­с­тво за принад­леж­ност към китайс­ката нация трябва да бъде включено в обучението на длъж­нос­т­ните лица и младежите в Синдзян-уйгурския автономен район, както и в социал­ното образование като се помага на служителите и широката общес­т­веност от всички етнически групи да раз­вият правилно раз­биране за страната, историята, етничес­ката си принад­леж­ност, кул­тура и религия, така че усещането за китайска иден­тич­ност да се вкоренява в хората“, каза Си Дзин­пин.

Отбеляз­вайки, че раз­витието на Син­д­зян е важна основа за траен мир и стабил­ност в района, Си Дзин­пин под­черта необ­ходимостта от изпол­з­ването на геог­раф­с­ките предим­с­тва на региона за прев­ръщането му в ключово звено в Икономичес­кия пояс по Пътя на коп­рината и цен­тър за отварянето на вът­реш­ните и гранич­ните райони на Китай.

Китайс­кият лидер призова за укреп­ване базата и повишаване ефек­тив­ността на индус­т­риал­ния сек­тор в Син­д­зян, за всеоб­х­ватно ускоряване на индус­т­риал­ната тран­с­фор­мация, модер­низация и урбанизация, като в същото време се отделя особено внимание на опаз­ването на окол­ната среда. Необ­ходимо е антиепидемич­ните мерки да се прилагат в коор­динация с икономичес­кото и социално раз­витие, насочено към осигуряване на стабил­ността в шест сфери — заетост, финан­сов сек­тор, вън­шна тър­говия, чуж­дес­т­ранни инвес­тиции, вът­решни инвес­тиции и очак­вания. В същото време трябва да се гаран­тира осигуряването на работа, удов­лет­воряването на основ­ните жиз­нени нужни, дей­ността на пазар­ните субекти, гаран­тиране на прех­раната и снаб­дяването с енер­гия, устой­чивостта на индус­т­риал­ните вериги и веригите за дос­тавки, както и нор­мал­ното фун­к­циониране на мес­т­ните власти. Нужни са неп­рес­танни усилия за изкореняване на бед­ността и насър­чаване на заетостта в Син­д­зян, каза Си Дзин­пин.

Пър­воначал­ният стремеж и мисия на ККП е да проп­равя път към благоден­с­т­вието на китайс­кия народ, включително за хората от всички етнически групи в Син­д­зян, както и да работи за голямото въз­раж­дане на китайс­ката нация. За реализирането на тези цели са необ­ходими неп­рекъс­нати усилия за под­готов­ката на високок­валифицирани кадри от етничес­ките мал­цин­с­тва в Син­д­зян, които да са лоялни на пар­тията, да притежават поч­теност и умения, посочи Си Дзин­пин, добавяйки, че служителите в региона са надеж­дни и способни.

Под­чер­тавайки важ­ното значение на пар­тий­ната и дър­жав­ната политика по отношение на Син­д­зян, Си Дзин­пин призова за подоб­ряване на работ­ния механизъм, чрез който ЦК на ККП упраж­нява единно ръковод­с­тво, а цен­т­рал­ните органи да пред­лагат правил­ните насоки и под­к­репа.