Радио „Китай”: Политиката за заетостта в Синдзян помага за ликвидирането на бедността в района

Радио „Китай”: Политиката за заетостта в Синдзян помага за ликвидирането на бедността в района

Неот­давна американ­ски депутати пред­ложиха проект за закон, който да не допуска налагането на принудителен труд на уйгурите. Според тях цен­т­ровете за професионално обучение в Синдзян-уйгурския автономен район и раз­лични ком­пании в страната са се обединили в „сис­тема за принудителен труд“. Но според официал­ните медии в Китай страната пос­тавя на първо място правото на същес­т­вуване и раз­витие на народа. През пос­лед­ните години в Син­д­зян благодарение на политиката за лик­видиране на бед­ността са съз­дадени нови работни места и жиз­неният стан­дарт се е повишил. В резул­тат на това хората са по-щастливи и човеш­ките им права са гаран­тирани.

Екип от Инс­титута за изс­лед­ване на човеш­ките права към Югозапад­ния универ­ситет за политически науки и право проведе анкета, резул­татите от която показаха, че обвиненията срещу китайс­ката политика в Син­д­зян са неос­нователни. Китайс­ката политика за заетостта в Син­д­зян отговаря на изис­к­ванията на ООН и на меж­дународ­ните норми. Тя е изиг­рала важна роля в премах­ването на бед­ността в района, посоч­ват учените.