Путин: Възможен е компромис за ракетите в Европа

Рус­кият президент Владимир Путин пред­ложи да се обмис­лят мерки за изг­раж­дане на взаимно доверие, като се поз­воли на Русия да извър­шва проверки на американ­с­ките ком­п­лекси “Иджис Ашор“ в бази на САЩ и НАТО в Европа, а САЩ да проверяват рус­ките ракети “9М729“ в обекти в Калинин­г­рад­ска област. “Пред­лагаме всички заин­тересовани страни да обмис­лят кон­к­ретни варианти за мерки за взаимни проверки, за да се премах­нат същес­т­вуващите тревоги“, заяви Кремъл.

Путин каза, че Русия под­к­репя пораториум върху раз­полагането на ракети със среден и малък обсег с наземно базиране, и призова НАТО да обяви подобен ответен мораториум. Той прикани всички заин­тересовани страни да потър­сят начин за под­дър­жане на стабил­ността в света без договора за ракетите със среден и малък обсег по отношение на Азиатско-тихоокеанския регион.