Япония няма да подпише договор за забрана на ядрените оръжия

Япония няма да подпише договор за забрана на ядрените оръжия

Япония заяви вчера, че няма да под­пише договор на ООН за заб­рана на ядрените оръжия и не под­к­репя влизането му в сила догодина, предаде АП. По този начин правител­с­т­вото отх­върли желанието на оцелели от атом­ните бом­бар­дировки японци, които призовават страната да се присъедини към споразумението и да работи за свят без ядрени оръжия.

ООН пот­върди в събота, че 50 дър­жави са ратифицирали договора, проп­равяйки пътя за влизането му в сила до 90 дни. Съоб­щението беше привет­с­т­вано от против­ници на ядрените оръжия. Споразумението обаче среща силна съп­ротива от САЩ и други водещи ядрени сили. Глав­ният сек­ретар на япон­с­кото правител­с­тво Кацуноби Като каза, че Токио споделя стремежа за свят без ядрени оръжия, но не смята, че договорът е начинът за пос­тигането на тази цел. “Под­ходът на Япония е раз­личен от този на договора и няма промяна в нашата позиция да не го под­пишем“, заяви той.

Япония отказва да под­пише договора, въп­реки че е един­с­т­вената дър­жава в света, преживяла ядрени нападения. Тя също така не иска да притежава, произ­вежда или приема на своя територия ядрени оръжия. В страната са раз­положени 50 000 американ­ски вой­ници, а страната е защитена от американ­с­кия ядрен чадър. Ней­ният договор за сигур­ност със САЩ също услож­нява усилията за присъединяването й към споразумението за заб­рана на ядрените оръжия.