Барбадос се отказа от върховенството на британската корона

Мал­ката кариб­ска дър­жава Бар­бадос обяви, че ще отх­върли вър­ховен­с­т­вото на британ­с­ката корона и ще стане репуб­лика до края на ноем­ври след­ващата година, предаде АФП.

Кон­с­титуцион­ната раз­дяла беше обявена от генерал­ната губер­наторка на ост­рова Сан­дра Мей­сън в реч пред мес­т­ния пар­ламент. “След като получи независимост преди повече от половин век, нашата страна не може да храни повече никакви съм­нения в способ­ността си да се самоуп­рав­лява“, обясни Мей­сън. “Дойде часът да кажем наис­тина довиж­дане на нашето колониално минало. Бар­бадос­ците искат бар­бадоски дър­жавен глава“, добави официал­ната пред­с­тавителка на британ­с­ката кралица.

Елизабет Втора ще загуби суверенитета си над една от пос­лед­ните дър­жави от британ­с­ката Общ­ност на нациите, която я приз­наваше за дър­жавен глава. Почти всички те са бивши британ­ски колонии, получили независимост. Говорител на Бъкин­гам­с­кия дворец заяви, че решението зависи “от влас­тите и населението на Бар­бадос“.

Ост­ровът с площ само 430 кв.км е особено популярен турис­тически обект сред британ­с­кото висше общес­тво. През 2019 г. жителите на Бар­бадос бяха 287 000, по данни на Светов­ната банка.