Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай остава предпочитана дестинация за чуждестранни инвестиции

Китай остава предпочитана дестинация за чуждестранни инвестиции

Китай остава предпочитана дестинация за чуждестранни инвестиции

През тази година гер­ман­с­кият кон­церн „Фол­к­с­ваген“ и пар­т­ньорите му планират да инвес­тират над 4 милиарда евро в Китай. По този повод, неот­давна глав­ният изпъл­нителен дирек­тор на „Фол­к­с­ваген Китай“ Щефан Волен­щайн заяви в интервю за Китайс­ката медийна група, че раз­ширяването на политиката за отварянето на мес­т­ния пазар съз­дава повече въз­мож­ности за раз­витие на ком­панията. През изминалите няколко месеца „Куал­ком“, „Пепси“, „Ексон Мобил“ и други чужди ком­пании раз­ширяват биз­неса си на китайс­кия пазар.

Заради пан­демията от COVID-19 тран­с­национал­ните инвес­тиции в света се свиха като цяло. През второто тримесечие на тази година обаче реално изпол­з­ваните от Китай чуж­дес­т­ранни инвес­тиции са нарас­нали с 8,4% на годишна база, което показва, че пазарът тук продъл­жава да е прив­лекателен за чуж­дите инвес­титори.

В момента Китай пос­тепенно преодолява негатив­ното влияние от епидемията, а икономиката му като цяло се въз­с­танови. Ней­ните основи са добри, тъй като Китай притежава огромен пазар, ефек­тивна и завър­шена индус­т­риална верига, съвър­шена инф­рас­т­рук­тура и квалифицирана работна ръка. Въп­реки че политици в някои страни неп­рекъс­нато говорят за необ­ходимостта да се прекъсне икономичес­ката зависимост от Китай, много чуж­дес­т­ранни ком­пании продъл­жават да увеличават капиталов­ложенията си на китайс­кия пазар. През пър­вата половина на годината дори американ­с­ките инвес­тиции в Китай са нарас­нали с 6% на годишна база.

През декем­ври миналата година Светов­ната банка пуб­ликува Док­лад за биз­нес средата, според който Китай е на 31-вото място, изкач­вайки се 15 позиции. Политиката за раз­ширяване на отварянето е друг ключов фак­тор за запаз­ване прив­лекател­ността на Китай като обект на инвес­тиции. През пос­ледно време китайс­кото правител­с­тво изработи редица мерки за стабилизиране на вън­ш­ната тър­говия и инвес­тиции. Значително бе сък­ратен списъка със заб­ранените за чужди инвес­титори сек­тори. Пилот­ните зони за свободна тър­говия получиха повече права, Пекин се ангажира да продължи с отварянето на финан­совия си сек­тор, раз­ширява се дос­тъпа на чужди капитали в промиш­леността и сел­с­кото стопан­с­тво.

Заради пан­демията от COVID-19 несигур­ността пред светов­ната и национал­ните икономики се увеличи значително. Китайс­кото правител­с­тво обаче е готово да пос­рещне по-големите рис­кове и демон­с­т­рира увереност и способ­ности да запази статута на страната като пред­почитана дес­тинация за чуж­дес­т­ранни инвес­тиции и споделя със света пол­зите от раз­витието.

От Радио „Китай”

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие