Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Пътят на Китай към по-балансиран и мирен свят

Пътят на Китай към по-балансиран и мирен свят

Пътят на Китай към по-балансиран и мирен свят

Един приз­рак броди в Съединените щати — приз­ракът на “Китайс­кия свят“. Изразявайки заг­рижеността си от това, президен­тът Тръмп обеща да “запази величието на Америка“. Някои от европейс­ките съюз­ници споделят тази негова заг­риженост, а други си мъл­чат. Но от какво точно са притес­нени тези западни лидери?

След раз­пада на Съвет­с­кия съюз, чийто военен паритет Вашин­г­тон по принуда съб­людаваше, през пос­лед­ните три десетилетия САЩ се наложиха със статут на световна супер­сила. През 90-те години пос­т­съвет­ска Русия водеше политика на под­чиненост на Запада. С идването на Путин на власт през 2000 г. Рус­ката Федерация започна да води независима меж­дународна политика, но се изп­рави пред сериозни вътрешно-икономически проб­леми. В това време Китай се оформи като по-голям играч, политически по-рационално организиран, тех­нологично нап­ред­нал и с мощна индус­т­рия. Оттук произ­лизат и дек­ларираните опасения за китайс­ката „екс­пан­зия”. Но истината е, че Китай не зап­лашва либерал­ната демок­рация и „света, основан на либерал­ните правила“. За раз­лика от запад­ните страни и тях­ната дълга история на военна интер­вен­ция и политическа намеса по целия свят, Китай не се интересува от това как се управ­ляват другите дър­жави и не желае да променя политичес­кия режим в тях. Наред с това, Под­небес­ната империя бързо се научи да изв­лича изгода от свобод­ната тър­говия и глобализацията, изг­радена от САЩ и запад­ния свят. Китайс­кият проект “Един пояс, един път” изпол­зва тези правила като укрепва меж­дурегионал­ните си връзки и съз­дава по-ефективна логис­тика.

Коронавирус­ната пан­демия раз­кри сериоз­ната уяз­вимост на управ­лението в Съединените щати. Но американ­ците се опасяваха, че Китай ще излезе победител от икономичес­ката над­п­ревара, далеч преди провала на тях­ната общес­т­вена здравна сис­тема. И за да противодейс­тва на индус­т­риал­ния и тех­нологич­ния подем на КНР, правител­с­т­вото на САЩ прибегна до раз­лични политически мерки, като в същото време активно раз­ширяваше воен­ното си присъс­т­вие около китайс­ките граници.

Китай явно няма да реагира симет­рично и няма да съз­дава военни бази в Канада и Мек­сико, като отговор на присъс­т­вието на американ­ски войски в Япония и Южна Корея. По-скоро той ще се стреми да съз­даде надеж­дна сис­тема за сдър­жане, в т.ч. чрез Шан­хайс­ката организация за сът­руд­ничес­тво, която включва седем пъл­ноп­равни държави-членки, четири от които са ядрени сили (Китай, Индия, Пакис­тан и Русия), и вече играе сериозна регионална роля.

Засега приз­ракът на „Китайс­кия свят“, както в миналото „Чер­вената зап­лаха“ и „Вой­ната с тероризма“, успешно се изпол­зва като пропаган­ден параван за увеличаването на американ­с­ките военни раз­ходи. Но историята ни учи, че империите, когато са в упадък, са склонни към насилие. Дейс­т­вията на Великоб­ритания в Източна Африка и Фран­ция в Алжир през 50-те години на ХХ в. пот­вър­ж­дават тази истина. Ето защо пер­с­пек­тивата за военен кон­ф­ликт с Китай, която се струва доста прив­лекателна за част от американ­с­кия елит (Втората световна война изведе САЩ от Великата деп­ресия), най-вероятно ще остане в сферата неосъщес­т­вените „мечти” и поради наличието на ядрени оръжия.

През фев­руари т.г. на Мюн­хен­с­ката кон­ферен­ция за сигур­ност беше фор­мулирана кон­цеп­цията за „незапад­ност“, като отговор на нарас­т­ващата нес­пособ­ност на Запада да дик­тува новия световен ред на базата на соб­с­т­вените си цен­ности. Това се случи заради започ­налия раз­пад на колек­тив­ния Запад и раз­г­раничаването на значителна част от него от идеите на неолиберализма. И резул­татът е налице – Западът пос­тепенно напуска глобал­ната политическа сцена. Това, раз­бира се, не означава, че Изтокът желае да заеме неговото място на хегемон. Успешно със­тезавайки се в мирни условия, Китай няма нито рационални причини, нито цивилизационни наг­ласи да имитира империалис­тичес­кия опит на запад­ните сили. За да гаран­тира запаз­ването на правилата, които му донесоха много предим­с­тва, логично би било Китай да изпол­зва всички свои правомощия за укреп­ването на меж­дународ­ните организации и най-вече ООН по посока на изг­раж­дането на многополюс­ния свят. Някои анализатори биха могли да раз­г­леж­дат подобна политика като зап­лаха, но тя е зап­лаха само и един­с­т­вено за стремежа на САЩ да доминира, често грешно приеман като “американ­ско лидер­с­тво”. Днеш­ната антикитайска истерия във Вашин­г­тон допъл­нително под­копава авторитета на САЩ и насър­чава европейс­ките политици и инвес­титори да насочат пог­леда си към Китай като към по-надежден и прог­нозируем пар­т­ньор.

Източ­ник: Inosmi.info

България

Икономика

Кредитирането за есенната сеитба се очаква след 10 август

Кредитирането за есен­ната сеитба се очаква след 10 август

През след­ващата сед­мица агроминис­тер­с­т­вото и фонд „Земеделие” ще бъдат готови да отпус­нат нис­колих­вени заеми за есен­ната сеитба, като тогава…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие