До 2 седмици ще огласят решението за храма “Света София“ в Истанбул

До 2 седмици ще огласят решението за храма “Света София“ в Истанбул

Дър­жав­ният съвет на Тур­ция (вис­шият админис­т­ративен съд на страната) прик­лючи заседанието за статута на храма “Света София“ в Истан­бул, а решението се очаква да бъде огласено до 15 дни, съоб­щава тур­с­ката телевизия НТВ.

Ако бъде приет искът за отмяна на решението на минис­тер­с­кия съвет от 1934 г. за прев­ръщането на “Света София“ в музей, то тя отново ще може да бъде отворена за мюсюл­ман­ски богос­лужения.

Ищецът — фон­дация за опаз­ване на историчес­ките обекти, аргумен­тира искането си с твър­дението, че под­писът на Мус­тафа Кемал Ататюрк под документа е фал­шив.

На заседанието адвокатът на фон­дацията е изложил аргумен­тите на клиента си, сред които и това, че под­писът е фал­шифициран. По думите на адвоката под­писът съдържа името Ататюрк, макар че през 1934 г. е важал друг закон за фамил­ните имена.

“Под­писите от онова време са раз­лични, което е видимо с просто око“, бе отбелязано на заседанието.

Пред съда говори и пред­седателят на фон­дацията, който изложи становището си, че “Света София“ отново трябва да отвори врати за богос­лужения, а адвокат на президен­т­с­т­вото каза, че инс­титуцията уважава решението, което ще вземе съдът, и че “прецен­ката е на съда“.

Прокурорът по делото също пред­с­тави аргумен­тите си, след което Дър­жав­ният съвет прик­лючи заседанието.