Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Визитна картичка

Визитна картичка

Визитна картичка

През 1997 г. КНР придобива суверенитет над Админис­т­ратив­ния район Сян­ган, както е китайс­кото име на Хон­конг, (в превод от китайски „Благоуханно прис­танище“). Великоб­ритания е владяла територията от 1842 г., след една от водените от нея колониални Опиумни войни.

Според приетата преди 23 години съв­мес­т­ната китайско-британска дек­ларация и основ­ния закон на Хон­конг, територията получава широка автономия. В рам­ките на политиката “Една дър­жава, две сис­теми“ правител­с­т­вото на Китай поема отб­ранител­ната и вън­ш­ната политика на територията. Хон­конг запазва кон­т­рола над законодател­с­т­вото, полицията, парич­ната сис­тема, митата и имиг­рацион­ната политика, а също така запазва пред­с­тавител­с­т­вото си в меж­дународни организации и събития.

Хон­конг е желано, удобно и изгодно място за среща между Запада и Китай и Азия като цяло. Там на десет пъти по малка територия от Бъл­гария живеят около 7 милиона души. В този необик­новен град –дър­жава високите тех­нологии съжител­с­т­ват с традицион­ния начин на живот, небос­тър­гачите с рибар­ски селища. Тук са съз­дадени и пър­вите тър­гов­ски цен­т­рове в света, които живописно същес­т­вуват наред с традицион­ните плаващи пазари.

Уважаеми читатели,

В този брой на вес­т­ника отделяме място за мнението на бъл­гар­ски учени, общес­т­веници, пуб­лицисти по една гореща тема на деня: Хон­конг. Китайс­кият мегаполис вече месеци наред не слиза от вниманието на светов­ните медии. Причината?

Почти цялата минала 2019-та седем­милион­ният град бе арена на социални въл­нения. Брутални улични акции, окупиране на мес­т­ния пар­ламент, на меж­дународ­ното летище, палежи на магазини и т. н. В същото време САЩ и някои запад­ноев­ропейски страни подеха нечес­тна и злобна кам­пания срещу влас­тите в града и оттам — срещу управ­ляващите кръгове в КНР. Появиха се много свидетел­с­тва и доказател­с­тва, че тъл­пата (предимно от мар­гинали) е щедро платена с долари и британ­ски лири, че събитията имат своите зад­г­ранични диригенти.

В началото на тази година враж­деб­ният антикитайски вой дос­тигна апогея си. Защо? По прос­тата причина, че на годиш­ната сесия на ОСНП (пар­ламен­тът на КНР) в отговор на случ­ващото се бе одоб­рен закон за сигур­ността и защитата на социо-политическата цялост на мегаполиса Хон­конг.

Пред­лагаме ви мнения по проб­лема на доайена на бъл­гар­с­ката жур­налис­тика, пуб­лициста Крум Василев, на проф. Свет­лана Шарен­кова — издател на в. “Китай днес“, на проф. Нако Стефанов — екс­перт по проб­лемите на Азия, на жур­налиста и писателя Петър Герасимов и на извес­т­ния вън­ш­нополитически комен­татор Любомир Михай­лов. До голяма степен те отразяват мнението на трез­вомис­лещата и демок­ратично нас­т­роена част от бъл­гар­с­кото общес­тво, което — убедени сме, е мнозин­с­тво в нашата страна.

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие