Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Европа и САЩ се готвят за гладни бунтове

Европа и САЩ се готвят за гладни бунтове

Европа и САЩ се готвят за гладни бунтове

На милиони хора, зат­ворени в домовете си заради каран­тината, им свър­ш­ват парите и тър­пението. Недос­тигът на храни, предиз­викан от нарушаването на снаб­дител­ните вериги, е в със­тояние да предиз­вика масови бун­тове дори в богатите страни

Игрите на Глада

“Пан­демията от COVID-19 оказва огромно влияние върху живота на милиони хора. Неефек­тив­ните политически решения ще предиз­викат продовол­с­т­вена криза и това ще доведе до мащабна хуманитарна катас­т­рофа“, предwп­рeж­дава генерал­ният дирек­тор на Продовол­с­т­вената и сел­с­кос­топан­ска организация при ООН (FAO) Цюй Донгю.

FAO призовава към “глобално коор­диниране и пос­ледователни дейс­т­вия“, които да минимизират нарушенията при дос­тав­ките. И най-важното — според Цюй Цонгю са недопус­тими ограниченията върху екс­порта на продовол­с­т­вия.

Тревогите са оправ­дани. Виет­нам, който е в пър­вата тройка на износителите на ориз, прек­рати екс­порта му. Казах­с­тан наложи заб­рана на износа на пшенично брашно, елда и плодове, включително лук, мор­кови и кар­тофи. Русия не продава зад граница елда и ориз, а Беларус — елда, лук и чесън.

Западни екс­перти с ужас обсъж­дат какво ще стане, ако Русия — най-големият в света износител на пшеница, прек­рати дос­тав­ките на зърно. Нес­лучайно пшеницата на Чикаг­с­ката стокова борса пос­къпна с 11% за две сед­мици.

“Ние сме на ръба на оцеляването“

Заради зат­варянето на границите категорично не дос­тига нек­валифицирана работна ръка, как­вато пред­с­тав­ляват трудовите миг­ранти. Няма кой да прибира рекол­тата във фер­мите, не осанаха работ­ници в кланиците и месоком­бинатите, проб­лемни вече стават и товар­ните превози.

За да избегне колапса в сел­с­кото стопан­с­тво, Евросъюзът, въп­реки риска от засил­ване на епидемията, раз­реши влизането на “критично важни работ­ници“, включително сезонни работ­ници за събиране на рекол­тата и водачи на теж­котоварни камиони.

Това обаче няма да помогне на населението, което няма пари. Преди дни запад­ните медии раз­п­рос­т­раниха видео от социал­ните мрежи, в което жител на италиан­с­кия град Палермо раз­казва, че след три сед­мици каран­тина неговото семейс­тво е останало дори без цент, а дъщеря му — “както и много други деца в града“ — с пос­ледно късче хляб.

“Хората стоят зат­ворени вече 1520 дена и те са на ръба. Тепърва ще съжалявате за това, ще има революция“, предуп­реди той.

Кметът на Палермо Леолука Орландо призна пред жур­налисти, че рис­кът от масови без­редици в Южна Италия е много голям, понеже от недовол­с­т­вото на граж­даните се опит­ват да се въз­пол­з­ват криминални струк­тури, стремящи се да “дес­табилизират сис­темата“.

“Кол­кото повече време минава, тол­кова по-малко ресурси остават. Дори и мал­ките спес­тявания на хората привър­ш­ват. Скоро ще въз­ник­нат социално-икономически труд­ности“, казва Орландо.

Италиан­с­кият минис­тър з южните региони Джузепе Провен­цано също отбеляза засил­ването на социал­ното нап­режение и опас­ността от раз­мирици в бед­ните региони на страната.

“Страхувам се, че тревогите на голяма част от населението за здравето, доходите и бъдещето им скоро ще се превър­нат в гняв и ненавист“, заявил той в интервю за La Repubblica.

Както съоб­щава изданието, в Палермо и Неапол на полицията вече се е наложило да вземе под охрана супер­мар­кетите след няколко инцидента с мародер­с­тво. В социал­ните мрежи са засечени уговорки между криминални елементи за нападение над определени магазини.

Въп­рос на време

Американ­ски екс­перти са уверени, че САЩ скоро ще тръг­нат по “италиан­с­кия сценарий“. За това способ­с­т­ват минимум трифак­тора. Пеър­вият е финан­сов. За две сед­мици броят на новоподадените заяв­ления за помощи при без­работица е нарас­нал до 10 милиона. Според екс­пер­тите през април този брой ще нарасне още 34 пъти.

В същото време, според проуч­ване на аналитич­ната ком­пания GOBankingRates, през декем­ври 69% от американ­ците са имали спес­тени по-малко от 1000 долара, като при това 45% от рес­пон­ден­тите приз­нават, че нямат никакви спес­тявания и живеат от зап­лата до зап­лата.

Както съоб­щава DailyMail, само в Лос Анджелис броят на клиен­тите във веригата без­п­латни столови за без­домни Skid Row е нарас­нал тройно. “Благот­ворител­ните организации са зат­рупани с молби за помощ, а тех­ните финан­сови ресурси пресъх­ват“, отбелязва изданието.

Така че скоро милиони американци ще трябва да тър­сят нови начини да изх­ранят себе си и семейс­т­вата си. И не винаги тези способи ще бъдат законни.

Вторият фак­тор — дефицит на продукти. Американ­с­ките магаини за храни така и не въз­с­тановиха запасите си след мар­тен­с­кото безумно пазаруване. И въп­росът не е само в безум­ците, които изкупуваха тоалетна хар­тия със стотици рула.

Обик­новено около 36% от американ­ците се хранят извън дома — в кафета, закус­вални, рес­торанти. Но заради каран­тината вече всички си гот­вят у дома и съот­ветно пазаруват продукти от супер­мар­кетите. А американ­с­ката тър­гов­ска сис­тема не е раз­четена за такива покупки.

Нак­рая, епидемията наруши работата на много дър­жавни служби, включително правоох­ранител­ните. Стотици полицаи в Ню Йорк, Дет­ройт, Лос Анджелис и други градове заболяха от COVID-19. За да избег­нат нови заразени, мес­т­ните власти ограничават поводите за изп­ращане на полицейски пат­рули.

Така нап­ример в Син­синати полицай няма да прис­тигне при случай на ухап­ване на човек от куче, измама по телефона, пов­реж­дане на имущес­тво. Без внимание остават и съоб­щения за домашно насилие или кражби, “ако няма въз­мож­ност за незабавно задър­жане на прес­тъп­ника“. Не е за учуд­ване, че магазините и рес­торан­тите из цялата страна са със заковани с дъски вит­рини заради опас­ността от неканени гости.

Що се отнася до обик­новените американци, те се гот­вят за самозащита. Най-популарните тър­сения в Google за изминалия месец са “къде да купя пат­рони“ и “как да прибодия пат­рони онлайн“.

По данни на ФБР продаж­бите на огнес­т­релно оръжие в САЩ през март са нарас­нали с 33%. Американ­ците са закупили с 91,1% повече пис­толети в срав­нение с година по-рано, а пушки и вин­товки — със 73,6% повече. А новият бес­т­селър е книгата на Кет Елис “Ръковод­с­тво за преживяване в пан­демията от COVID-19“, значителна част от която е пос­ветена на това “как да се под­гот­вим за въз­можни нападения над нашия дом и да защитим нашата соб­с­т­веност“.

“Това е само въп­рос на време — кога масовата каран­тина ще доведе до граж­дан­ски без­редици и насилие“, уверена е американ­с­ката жур­налис­тка и писателка Дейзи Лютър.

“Хора, които подозират, че може би имате храна, ще се появят пред вратата ви. Отначало те ще молят, а после ще започ­нат да искат. И не само от вас, а и от мес­т­ния биз­нес. След това ще дой­дат краж­бите и насилието и тогава хората ще зас­танат с оръжието си в защита на домовете и пред­п­риятията си. А в крайна сметка граж­дан­ска война, военно положение и тоталитаризъм — това, което никога не сме виж­дали в нашата страна“, пред­рича Дейзи Лютър.

РИА Новости

Превод и редак­ция: Епицентър.БГ

 

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...