Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Първата линия

Първата линия

Първата линия

Маски, костюми, ръкавици и шапчици - крехкото бойно снаряжение на лекарите и медицинските сестри в Италия

Асошией­тед прес

Очите им са уморени. Бузите им са ожулени от пред­паз­ните маски. Те не се усмих­ват. Лекарите и медицин­с­ките сес­три на фрон­товите линии срещу пан­демията от коронавируса в Италия са почти нераз­поз­наваеми зад своите маски, кос­тюми, ръкавици и шап­чици — крех­кото бойно снаряжение, което надяват преди всяка смяна като един­с­т­вената прег­рада

В петък фотог­рафи на Асошией­тед прес сновяха, за да ги снимат в ред­ките им почивки от интен­зив­ните отделения в бол­ниците в Бер­гамо и Бреша, област Лом­бар­дия, и в Рим. И винаги док­торите, медицин­с­ките сес­три и санитарите позираха пред мас­ленозелените завеси, прег­раж­дащи тех­ните стерилни отделения.

Петък (28 март — б. р.) беше лош ден. Тогава Италия регис­т­рира най-много починали от началото на екс­п­лозията на епидемията преди пет сед­мици, като добави 969 смър­тни случая и жер­т­вите на Ковид-19 в страната станаха 9134 — най-големия брой в света. Сред случаите в петък 541 са в Лом­бар­дия.

Италия изп­ревари Китай по брой пот­вър­дени случаи на зараза и изос­тава само от Съединените щати. Същев­ременно национал­ните здравни инс­титути обаче каз­ват, че през пос­лед­ните дни има намаляване на новите случаи, което е приз­нак, че национал­ната каран­тина започва да дава резул­тат след две и половина сед­мици. Всяко облек­чение от хаотич­ния натиск, белязал пър­вата фаза на раз­п­рос­т­раняването на вируса в Италия, е добре дошло за медицин­с­кия пер­сонал. Той обаче знае, че е далеч от края на извън­ред­ната ситуация.

“Това, което преживяваме, е като татуировка“

казва Даниел Турно, медицин­ска сес­тра в интен­зив­ното отделение на бол­ницата “Хуманитас Гавацени“ в Бер­гамо. “То ще остане завинаги.“ Понякога бол­нич­ните служители не пият вода или други теч­ности по време на своите 8-, 10– или 12-часови дежур­с­тва, за да не трябва да ходят до тоалет­ната или до съб­лекал­нята. Те стрик­тно спаз­ват съот­вет­ните процедури, когато свалят своите защитни кос­тюми, ръкавици и маски, защото знаят, че едно грешно движение може да означава, че те също ще се заразят с вируса.

Над 7100 здравни работ­ници в страната вече са го хванали. Те са пращани у дома за въз­с­тановяване и се връщат на работа, след като дадат отрицателна проба. Отсъс­т­вието им се усеща силно и съз­дава повече работа на останалите. Над 50 лекари не са се въз­с­тановили и са починали.

Стресът

в интен­зив­ните отделения е осезаем, а тишината — смразяваща. От време на време се чуват хеликоп­тери, които излитат или кацат вън, за да докарат нов пациент в критично със­тояние в бол­ница, която още не е препъл­нена.

Героите на епидемията в Италия не само обс­луж­ват бол­ните с апарати за обдиш­ване и кис­лород. Те замес­т­ват тех­ните синове и дъщери, братя и сес­три, които при нор­мални обс­тоятел­с­тва биха могли да дой­дат на посещение, да подър­жат ръцете на бол­ните си близки и да им вдъх­нат кураж. Пациен­тите с Ковид-19 трябва да са в изолация, а тех­ните род­нини — под каран­тина. Бол­ните, често въз­рас­тни хора, са самотни и ужасени.

“Това са пациенти, които жадуват за въз­дух“, казва д-р Габ­риеле Томазони, начал­ник на интен­зив­ното отделение в граж­дан­с­ката бол­ница в Бреша. По думите му неговият екип осигурява не само животос­пасяваща помощ с апаратура, но понякога и друга, повече човешка. “Знаем, че това са въз­рас­тни пациенти“, казва Томазони в края на дежур­с­т­вото си в петък вечерта. “Те се нуж­даят от близост. От неж­ност“, добавя той.

Това се вижда в очите им.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...