Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Милиардерът Бабиш спечели изборите в Чехия

Милиардерът Бабиш спечели изборите в Чехия

Милиардерът Бабиш спечели изборите в Чехия

Традиционните партии отстъпват пред популистите и крайната десница

Популис­т­кото движение АНО на милиар­дера Анд­рей Бабиш получи 29,6 % от гласовете от гласовете на произ­ведените през уикенда пар­ламен­тарни избори в Чехия. АНО спечели 78 места в 200-местната долна камара и ще се нуж­дае от пар­т­ньори за фор­миране на мнозин­с­тво.

На втора позиция е дяс­ната Граж­дан­с­ката демок­ратическа пар­тия с близо 11%. Край­нодяс­ната антиев­ропейска пар­тия “Свобода и пряка демок­рация“ , съз­дадена през 2015 г. от родения в Токио биз­нес­мен Томио Окамура, отбеляза голям успех с повече от 10% от гласовете. С едва 7,4 % управ­ляващите социал­демок­рати на премиера Бохус­лав Соботка са пос­тиг­наха най-слабия си резул­тат след мир­ното раз­деляне на Чехос­ловакия през 1993 г.

Чехия трябва да търси пар­т­ньори извън цен­т­рал­ноев­ропейс­ката Вишег­рад­ска група, за да намери кон­сен­сус по въп­роси като миг­рацията и качес­т­вото на храните, заяви в интервю за Рой­терс Анд­рей Бабиш.Той каза, че страната му трябва да си пос­тави за цел да има активна роля в ЕС и да потърси съюз­ници за спиране на незакон­ната миг­рация. Милиар­дерът биз­нес­мен е против­ник на по-дълбоката евроин­тег­рация и на приемането на еврото, заради което породи без­покойс­тво, че може да се присъедини към Полша и Унгария в тях­ната кон­ф­рон­тация с ЕС. Само че в събота той заяви, че ръководената от него пар­тия АНО е проев­ропейска и е готова да поеме активна роля в съюза. “Трябва да под­гот­вим теми с нещата, които искаме да променим, и да ги пред­ложим на Европейс­кия съвет“, включително двой­ния стан­дарт в качес­т­вото на храните и миг­рацион­ния въп­рос, каза той. “Със сигур­ност имаме съюз­ник в Авс­т­рия, г-н Курц, който има същите въз­г­леди за миг­рацията като нашите“, каза Бабиш и посочи Словения и Хър­ватия като други потен­циални съюз­ници на Вишег­рад­с­ката група.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...