Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русия спасила живота на Янукович

Русия спасила живота на Янукович

Русия спасила живота на Янукович

Разрастването на национализма в Украйна подтикнало Москва да помогне на жителите на Крим

Русия спаси живота на бив­шия украин­ски президент Вик­тор Янукович, тъй като организаторите на дър­жав­ния прев­рат в Киев имаха намерение да го отс­т­ранят физически. Това обявява рус­кият президент Владимир Путин в докумен­тален филм по случай годиш­нината от анек­сирането на Крим.

Владимир Путин раз­казва, че извикал пос­ред нощ в Кремъл ръководителите на служ­бите за сигур­ност и на минис­тер­с­т­вото на отб­раната, за да организират мисия за спасяване на живота на президента на Украйна, тъй като “иначе просто щяха да го лик­видират“. Рус­ките служби вед­нага започ­нали да следят всяко движение на кор­тежа на Янукович, мес­тонахож­дението му и телефон­ните му раз­говори. Заседанието прик­лючило около 7 ч. сут­ринта и зак­лючение Путин казал: “Принудени сме да започ­нем работа, целяща да върне Крим към рус­ката територия“.

Според рус­кия президент раз­рас­т­ването на национализма под­тик­нало рус­наците да помог­нат на жителите на Крим. “Пос­тавих определени задачи, но вед­нага под­чер­тах, че ще дейс­т­ваме само ако сме абсолютно убедени, че това желаят самите хора, които живеят в Крим“, раз­казва Путин във филма. Рус­кият президент казва, че според вът­решно социологическо изс­лед­ване 75 процента от жителите на Крим желаели да се присъединят към Русия. Путин обяс­нява също, че не се е въз­пол­з­вал от раз­решение на Съвета на федерацията да изп­рати войски в Крим и че Мос­ква не е над­вишавала чис­леността на войс­ките, които по договор е можело да бъдат раз­положени в базите в Крим.

В мос­ков­с­ките архиви не са запазени документи как е взето решението Крим да бъде предаден на Украйна. Според свидетел­с­тва на историци след Втората световна война, Крим е бил силно раз­рушен. Когато през сеп­тем­ври 1953 г. Хруш­чов посетил полуос­т­рова, бил пот­ресен от катас­т­рофал­ното положение там и от недовол­с­т­вото на населението. Заминал вед­нага за да се договори с украин­с­кото ръковод­с­тво. Предаването става през март 1954 г.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Земеделие