Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да напом­пва със смър­тоносни оръжия Украйна, с които се убиват рус­наци“, каза Сер­гей Лав­ров Лав­ров на прес­кон­ферен­ция в Мос­ква. “Затова не каз­вам, че САЩ и НАТО не са учас­т­ници в тази война — вие сте преки учас­т­ници. Включително не само чрез дос­тавки на въоръжение, но също така и чрез обучение на военни — вие обучавате (украин­с­ката) армия на ваша територия“, каза минис­търът в отговор на въп­рос на жур­налист от АП.

Лав­ров каза, че САЩ са съз­дали “екзис­тен­циална“ зап­лаха за Русия от страна на Украйна. Той допълни, че Мос­ква никога не се е отказ­вала от кон­такти със САЩ, но не е чула досега никакви “значими идеи“ от американ­с­ките си пар­т­ньори.

Минис­търът нарече неот­дав­наш­ните комен­тари за Украйна на папа Фран­циск “нех­рис­тиян­ски“ и необяс­ними. Папата се изказа в интервю за, по думите му, жес­токостта на рус­ките войски в Украйна, по-специално на бурятите и чечен­ците, припомня Рой­терс. “Неот­давна беше нап­равено доста необяс­нимо изяв­ление, съв­сем нех­рис­тиян­ско, извеж­дащо две национал­ности на Рус­ката федерация в някаква особена категория, от която могат да се очак­ват звер­с­тва по време на бойни дейс­т­вия. Реагирахме за Бурятия и Чечен­с­ката репуб­лика …, раз­бира се, но това не издига авторитета на Светия прес­тол“, каза рус­кият първи дип­ломат.

Лав­ров каза, че в рам­ките на Организацията за сигур­ност и сът­руд­ничес­тво в Европа (ОССЕ) са се нат­рупали огромно количес­тво проб­леми, и обвини Запада, че осуетява въз­мож­ността организацията да стане истин­ски мост с Русия след края на Студената война. Лав­ров отп­рави тези обвинения в началото на прес­кон­ферен­ция, по време на която изб­рои под­робно историчес­ките претен­ции на Русия към Запада и каза, че “безог­лед­ното раз­ширяване“ на НАТО е обез­ценило основ­ните прин­ципи на ОССЕ. “Сега под прицела (на Запада) е ОССЕ. Правомощията и ком­петен­циите ѝ? всячески се раз­миват, раз­д­робяват се по тесни, неп­риоб­щаващи фор­мати“, каза той. “Изпол­з­вайки чис­леното си превъз­ход­с­тво в тази организация, Западът се опитва от дълги години да погълне ОССЕ, да под­чини този пос­леден фор­мат за общорегионален диалог“, каза Лав­ров.

Лав­ров обвини също НАТО, че се опитва да прив­лече Индия в, по думите му, антируски и антикитайски съюз, в момент, когато Западът, според рус­кия вън­шен минис­тър, се опитва да ограничи влиянието на Русия. Минис­търът обвини също НАТО, че наг­нетява нап­режение около Китай по начин, съз­даващ рис­кове за Русия. “Южнокитайско море се прев­ръща в един от тези райони, където НАТО е склонна, както вече нап­рави в Украйна, да ескалира нап­режението“, каза Лав­ров. “Знаем колко сериозно въз­п­риема Китай подобни провокации, без да споменаваме Тай­ван и Тай­ван­с­кия проток, и раз­бираме, че играта на НАТО с огъня в тези райони съз­дава зап­лахи и рис­кове за Рус­ката федерация. Тези райони са тол­кова близо до нашите брегове и морета, кол­кото е и Китай“, каза минис­търът.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Земеделие