Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Китай предоставя ценна сигурност за дестабилизиращия се свят

Китай предоставя ценна сигурност за дестабилизиращия се свят

Китай предоставя ценна сигурност за дестабилизиращия се свят

Пекин призовава за незабавното възстановяване на диалога между заинтересованите страни около конфликта в Украйна и за отмяната на едностранните санкции

Светът преживява смутни времена, пан­демията от COVID-19 все още не е прик­лючила, а светов­ната икономика е изп­равена пред риск от рецесия. Ескалацията на ситуацията в Украйна предиз­вика енер­гийна и продовол­с­т­вена кризи. По-опасното обаче е, че ман­талитетът от Студената война и „политиката на блоковете“ се появяват отново. Унилатерализ­мът и протек­циониз­мът са във въз­ход.

На този фон на провелия се на 24 сеп­тем­ври в Ню Йорк общ дебат в рам­ките на 77-ата сесия на Общото съб­рание на ООН членът на Дър­жав­ния съвет и вън­шен минис­тър на Китай Уан И за пореден път пред­с­тави пред света подетите от китайс­кия пред­седател Си Дзин­пин инициативи за глобал­ната сигур­ност и за глобал­ното раз­витие, както и прин­цип­ната позиция на Китай по редица важни меж­дународни въп­роси, която е израз на общия кон­сен­сус между повечето страни в света.

Руско-украинският военен кон­ф­ликт е сериозно предиз­викател­с­тво за светов­ния мир и сигур­ност. Китай е на мнение, че суверенитетът и териториал­ната цялост на раз­лич­ните дър­жави трябва да бъдат зачитани, а целите и прин­ципите, залег­нали в Устава на ООН, да бъдат спаз­вани. Китай призовава за незабав­ното въз­с­тановяване на диалога между заин­тересованите страни и отмяната на еднос­т­ран­ните сан­к­ции.

Пред­седателят на 77-ата сесия на Общото съб­рание на ООН Чаба Кьорьоши заяви, че Китай играе ключова роля в делата на Общото съб­рание на ООН. Подетите от пред­седателя Си Дзин­пин важни инициативи предос­тавят желаните пер­с­пек­тиви и решения за ефикас­ното справяне с предиз­викател­с­т­вата. Генерал­ният сек­ретар на ООН Антониу Гутериш даде висока оценка за ключовата роля на Китай в под­дър­жането на многос­т­ран­ността и прид­виж­ването на меж­дународ­ното сът­руд­ничес­тво и устой­чиво раз­витие. Той заяви, че ООН под­к­репя инициативата за глобал­ното раз­витие. „Инициативата ще съдейс­тва и ускори реализирането на днев­ния ред на ООН за устой­чивото раз­витие до 2030 г.“, заяви Антониу Гутериш.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...