Пекин призова САЩ да прекратят незаконната си военна намеса в Сирия

Пекин призова САЩ да прекратят незаконната си военна намеса в Сирия

На провеж­дащата се в момента 51-ва сесия на Съвета на ООН по правата на човека, пред­с­тавителят на Китай Дзян Дуан остро осъди незакон­ната военна намеса на Съединените щати в Сирия и други дейс­т­вия, които под­копават основ­ните човешки права на сирийс­кия народ.

Дзян Дуан каза, че раз­решаването на сирийс­кия въп­рос се отлага повече от десет години и народът на тази страна продъл­жава да се бори с бед­ността и вой­ната, а Съединените щати и други западни дър­жави носят пъл­ната отговор­ност за това. Сирийс­ката криза показа, че вън­шна намеса, провокиране на кон­ф­рон­тация, натиск и сан­к­ции няма да помог­нат за решаването на подобни проб­леми. Китай винаги се е зас­тъп­вал за спаз­ването на прин­ципа вът­реш­ните въп­роси на Сирия да бъдат решавани от сирийс­кия народ без вън­шна намеса и с помощта на политически сред­с­тва.

Призоваваме Съединените щати и другите страни да спрат незакон­ното раз­полагане и незакон­ните военни операции в Сирия, да прек­ратят еднос­т­ран­ните сан­к­ции, да спрат да крадат пет­рол и храни от Сирия и да вър­нат истин­с­ките човешки права, богат­с­т­вото, свободата и дос­тойн­с­т­вото на сирийс­кия народ.