Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) САЩ допуснаха много грешки в Украйна

САЩ допуснаха много грешки в Украйна

Русия става все по-силна, Западът отслабва

Най-четените през пос­лед­ните години исторически книги са на британ­с­кия професор Нил Фер­гюсън. Той е преподавал в раз­лични елитни универ­ситети по света, в момента работи в Хар­вар­д­с­кия универ­ситет в САЩ и изс­ледва причините, поради които едни велики кул­тури оцеляват, а други изчез­ват. В интервю за гер­ман­с­кия вес­т­ник Die Welt той споделя мнението, че САЩ са допус­нали голяма грешка в политиката си в Украйна, а след края на въоръжения кон­ф­ликт там Русия ще стане още по-силна. Той стига до това зак­лючение независимо от факта, че в никакъв случай не може да бъде заподоз­рян в сим­патии към Русия. Нещо повече, Фер­гюсън е привър­женик на Демок­ратичес­ката пар­тия и се придържа напълно към ней­ната русофоб­ска политика.

- Как бихме определили обс­танов­ката днес — пет месеца след началото на въоръжения кон­ф­ликт в Украйна?

- Кол­кото повече продъл­жава кон­ф­лик­тът, тол­кова по-продължителен ще бъде. На пръв пог­лед звучи като без­с­мис­лена тав­тология, но всъщ­ност означава след­ното: кол­кото по-дълго продъл­жава един кон­ф­ликт, тол­кова по-трудно е той да бъде прек­ратен. За съжаление, времето работи за Путин. Независимо от куража на украин­ците и сим­пати–

ите на Запада към Украйна, кол­кото повече те отс­тъп­ват, тол­кова по-трудно ще бъде за Зелен­ски да победи. Путин спечели време, промени стратегията и вместо да прев­земе Киев и цяла Украйна, се кон­цен­т­рира на Дон­бас. Зав­земането на целия Дон­бас и на украин­с­кия югоиз­ток става все по-вероятно. Русия залага на изтощаването на против­ника. На Путин му помага бит­ката без прекъс­ване за временни примирия. Така украин­с­ките военни нямат време за почивка и прег­рупиране.

- Не помага ли оръжието, което Западът продъл­жава да дава на Киев?

- Решаващо значение има фак­торът пос­тоян­с­тво. САЩ вече предос­тавиха на Украйна помощ над 50 млрд. долара. Ще й дадат ли до края на годината още тол­кова? А догодина? Путин знае, че един­с­т­вото на Запада за под­к­репа на Украйна няма да трае вечно. На запад­ната под­к­репа за Украйна има етикет, на който е посочен срокът на дейс­т­вие. Там има над­пис “да се изпол­зва до…“. Има срок, след който продук­тът се раз­валя.

- А сан­к­циите не дейс­т­ват ли? Нали тряб­ваше да отс­лабят Русия и да доведат до ней­ното поражение?

- Никога не съм вяр­вал в ефек­тив­ността на сан­к­циите. Докато Русия продава газ и пет­рол, руб­лата ще остава силна валута и страната ще е стабилна.

- Ще успее ли Западът с помощта на сан­к­циите да принуди Путин да приз­нае, че не може да победи, а след това позорно да отс­тъпи?

- Няма да успее.

- А не може ли икономичес­кият и политичес­кият натиск на Запада да доведе до прев­рат и свалянето на Путин?

- И това няма да се случи.

- Ако украин­ците пред­п­риемат кон­т­раудар и доведат Путин до отчаяние, той ще пред­п­риеме ли ядрен удар?

- По-скоро — не.

- Китай­ците няма ли да се откажат да под­к­репят Русия, ако тя продължи да не иска да под­пише мир?

- Китай­ците няма да оставят Русия в беда. Те няма да я принуж­дават към мир.

- Западът няма ли да се умори от този кон­ф­ликт и да отс­лаби под­к­репата си за Украйна.

- Да, и това вече се наб­людава.

- Нима не е въз­можно Русия да претърпи поражение? Или на нея всичко й е по силите?

- Админис­т­рацията на Джо Бай­дън не нап­рави нищо, за да прек­рати кон­ф­ликта в неговия ранен стадий. Защото там си мис­леха, че кол­кото повече той се проточи, тол­кова по-лошо ще е за Русия и по-добре за Запада. Вой­ната се води на територията на Украйна, но Бай­дън смята, че това е в нейна полза. Същев­ременно той пред­полагаше, че събитията там ще откажат Китай от подобно раз­витие на Тай­ван. Според мен това беше грешка и проява на глупост.

- Изг­лежда, вие сте променили мнението си, защото по-рано каз­вахте, че Русия ще се провали.

- Да, но това стана само три сед­мици след началото на воен­ните дейс­т­вия, когато, както знаем, Русия се оказа в тежко положение. След като рус­ките войски се оттег­лиха от Киев, момен­тът беше най-благоприятен и за Киев, и за Запада да пред­п­риемат стъпки за прек­ратяване на огъня. САЩ обаче не ги нап­равиха. Вместо това Бай­дън замина за Вар­шава, нарече Путин военен прес­тъп­ник и призова да бъде свален. Тогава аз призовавах да се приканят Киев и Мос­ква към преговори. Сега вече е твърде късно. Русия става все по-силна, а Украйна — по-слаба. Бях шокиран от правител­с­т­вото на Бай­дън и на редица американ­ски комен­татори, които вяр­ват, че украин­ците са в със­тояние да победят.

- Напос­ледък много се обсъжда темата, че блокираните дос­тавки на зър­ното ще доведе до повишаване цените на храните, а в някои райони и до глад. Западът нищо ли не може да нап­рави?

- Да, на Запад ще се стигне до инф­лация и до глад в някои африкан­ски страни. И двата фак­тора ще засилят натиска върху Запада. През есента ще отс­лабне желанието да се под­държа пламъка на воен­ния кон­ф­ликт. Ще се наложи на Украйна да й бъде пред­ложено да нап­рави териториални отс­тъпки и да започне фак­тичес­кото раз­деление на страната.

- Как биха се раз­вивали събитията, ако във Вашин­г­тон управ­ляваше Тръмп?

- Извес­тно е, че Бай­дън обяви, че ще защитава Тай­ван. Степента на неком­петен­т­ността на неговото управ­ление ужасява. Тръмп не би нап­равил много от греш­ките на Бай­дън. Нап­ротив, той искаше да пос­тигне тър­гов­ско споразумение с Китай. Бай­дън нав­реди много повече на отношенията на САЩ с Китай и с Европа, откол­кото Тръмп. В Европа не раз­бират това, защото си мис­лят, че по-голямо зло от Тръмп няма. Има и това е Бай­дън. Не отричам, че Тръмп пос­лъг­ваше и пред­с­тав­ляваше опас­ност за демок­рацията в САЩ. Но въп­росът е в друго: кой от двамата президенти е по-голяма опас­ност за НАТО и света. В отговора на този въп­рос европей­ците правят голяма грешка.

Нил Фер­гюсън

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...