Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Шефове на федерацията финансират с лични пари участието на щангистите ни на Световното

Шефове на федерацията финансират с лични пари участието на щангистите ни на Световното

С лични сред­с­тва на двама от ръковод­с­т­вото на род­ната федерация по вдигане на тежести в пос­лед­ния момент бе спасено учас­тието на бъл­гар­с­ките щан­гисти на светов­ното пър­вен­с­тво в Таш­кент. Пър­вата група наши със­тезатели отпътуваха за столицата на Узбекис­тан, където от 7 до 17 декем­ври пред­с­тои шам­пионатът на планетата за мъже и жени. С полет през Истан­бул за Таш­кент отлетяха таз­годиш­ните еврошам­пиони Ангел Русев и Надежда Мей-Нгуен, както и брон­зовият медалист Вален­тин Ген­чев, заедно с част от треньор­с­кия щаб.

“До пос­лед­ния въз­можен момент учас­тието ни на Светов­ното бе под въп­рос, защото бан­ковата сметка на федерацията беше празна и нямаше как да се зап­латят самолетни билети и нас­таняването на със­тезателите. Бяхме с вър­зани ръце и добре, че президен­тът на федерацията Ариф Маджид реагира спешно и заедно с члена на Управител­ния съвет Кирил Панайотов заделиха от лич­ните си сред­с­тва, за да осигурят необ­ходимите за учас­тието ни финанси. Благодарение на тях страната ни избегна огромен провал и небивала кон­фузия“, обясни треньорът на национал­ните отбори Иван Иванов, олим­пийски шам­пион от Бар­селона 1992 г.

Както е извес­тно, процедурни хватки все още бавят впис­ването в съда на новоиз­б­раната с огромно мнозин­с­тво през месец май управа на Бъл­гар­с­ката федерация по вдигане на тежести. Това зат­руд­нява неимоверно работата на цен­т­ралата и я пос­тавя в зависимост от под­писите и одоб­рението на отс­т­ранения предишен президент Неделчо Колев.

“Не само, че не срещаме никакво съдейс­т­вие от него, но той отк­ровено в момента зат­руд­нява дей­ността на щан­гите в Бъл­гария. Корес­пон­ден­ция, докумен­тация, меж­дународни кон­такти – всичко напос­ледък се случва с огромни труд­ности, въп­реки неговите дейс­т­вия и без­дейс­т­вия. Искам да изкажа огром­ната благодар­ност на всички със­тезатели, треньори и деятели на щан­гите към Ариф Маджид и Кирил Панайотов за тех­ния жест, който поз­воли учас­тието на Бъл­гария на светов­ното пър­вен­с­тво“, каза още старши треньорът.

Напос­ледък Бъл­гария зав­ръща позициите си сред най-добрите в светов­ните щанги. На таз­годиш­ното европейско пър­вен­с­тво в Мос­ква през април нашите спечелиха три златни, три сребърни и един брон­зов медала в двубоите с тит­лите на Надежда Мей-Нгуен, Ангел Русев и Стилян Гроз­дев, вторите места на Ивана Пет­рова, Карло Насар и Христо Хрис­тов и бронза на Вален­тин Ген­чев. В общото под­реж­дане с класирането в отдел­ните движенията бъл­гарите завоюваха 8 златни, 8 сребърни и 3 брон­зови медала. В рус­ката столица за първи път от десетилетия Бъл­гария завърши начело в край­ното класиране по нации при мъжете. С 685 т. бяхме далеч нап­ред на върха пред Армения, която събра 620 т., трети останаха пред­с­тавителите на Грузия с 612 т. В десет­ката след­ваха пред­с­тавителите на колоси в щан­гите, сред които Русия, Беларус, Тур­ция, Испания, Полша, Украйна и Чехия.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...