Антоанета Костадинова с реален шанс за второ олимпийско отличие

Българката с трети резултат в квалификациите на 25 метра пистолет след прецизната стрелба

Антоанета Кос­тадинова се класира на трето място в квалификациите на дис­цип­лината 25 метра пис­толет след прециз­ната стрелба на олим­пийс­кия тур­нир по спор­тна стрелба в Токио. Бъл­гар­с­ката със­тезателка, която преди няколко дни спечели сребърен медал на 10 метра пис­толет, пос­тигна 293 точки и беше изп­реварена само от Зорана Арунович (Сър­бия) с 296 точки и от защитаващата тит­лата си от Рио 2016 Ана Коракаки (Гър­ция) с 294 точки.

Другата бъл­гарка — Мария Гроз­дева, двук­ратна олим­пийска шам­пионка в дис­цип­лината от Сидни 2000 и Атина 2004, е 22-а с 288 точки. Тя навакса колеб­ливо начало с 94 точки и се прид­вижи доста нап­ред, но в пос­лед­ния си изс­т­рел нап­рави осмица, което намали значително шан­совете й да се класира в пър­вата осмица. “Не е невъз­можно да се пребори за финал, но ще бъде доста трудно. Ако беше нап­равила пос­лед­ния изс­т­рел и беше стиг­нала до 290, шан­совете щяха да бъдат по-добри“, комен­тира лич­ният треньор и съп­руг на Гроз­дева — Валери Григоров.

Квалификациите продъл­жават днес с бърза стрелба, след което пър­вите осем се класират за финала.

Бъл­гар­с­ката със­тезателка по ловна стрелба Селин Али остана на 20-ото място в квалификациите на трап на Олим­пийс­ките игри в Токио 2020. Така 19-годишната световна шам­пионка за девойки не успя да стигне до място в топ 6, което дава право на учас­тие на финала.

В пър­вия ден от квалификациите Али бе 16-а, като завърши с 69 точки. Вчера тя започна доста добре и в пър­вите кръг имаше само 1 грешен изс­т­рел и 24 успешни. Във втория обаче тя нап­рави още 3 грешки, които я свалиха надолу в край­ното класиране, като тя завърши с общ сбор от 115 точки от двата квалификационни дни.

Али изрази задовол­с­тво от пред­с­тавянето си в Токио. “Със сигур­ност въл­нението беше много, много голямо. Това е нещо, което не съм изживявала никога. Ходила съм на много големи със­тезания, но не съм изпит­вала подобно нещо. В пър­вата серия въл­нението беше свър­зано с начал­ното притес­нение, а в пос­лед­ната серия то беше по-скоро от това, че се движех по-добре откол­кото съм очак­вала. В никакъв случай не се чув­с­т­вам сломена. Главата ми е високо вдиг­ната. Със сигур­ност имам пропуски, върху които да работя, но винаги трябва да гледаме позитивно на нещата “, комен­тира Али.

“Имах резул­тат, към който се целях. Приб­лижих се мак­симално до него — може би 2 панички над това, което нап­равих тук. Не мога да кажа, че съм много разочарована, със сигур­ност резул­татът ми не е лош, но е недос­татъчен на такъв форум, наясно съм с това“, допълни Али.

Тий­нейджър­ката обясни още, че и изк­лючително горещото време също е пов­лияло. “Условията оказаха изк­лючително влияние. Беше много тежко. В официал­ните тренировки стреляхме на дъжд, в със­тезанието беше много горещо и задушно. Не е лесно да стоиш на слън­цето за тол­кова дълго време. Аз лично имам много тежки главоболия от това слънце. Ние сме на отк­рито и условията по прин­цип много влияят“, сподели род­ната олим­пийка.

Първа в квалификациите завърши словач­ката Зузана Рехак Стефеч­кова с пер­фек­тна стрелба от 125 точки. С три точки по-малко на второто място остана Алесан­дра Перили от Сан Марино, а третото място с по 121 точки поделиха Сил­вана Станко от Италия и Летиша Скан­лан от Авс­т­ралия.