Дължим сериозни суми на различни структури, разкри новият шеф на „сините“ Константин Баждеков

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Кон­с­тан­тин Баж­деков говори в сут­реш­ния блок на Би Ти Ви по наболелите теми, свър­зани с клуба. Той за втори път зае тази длъж­ност на “Герена” след напус­кането на Павел Колев. “Положенито в Лев­ски е ясно на всички, че не е добро. Клубът преживява труден етап от своето раз­витие и целта е да се спаси от най-лошото — да не получи лиценз и да отиде в по-ниските нива на фут­бола. За момента ръковод­с­т­вото в лицето на Наско Сираков и Павел Колев, с помощта на ресурси, които дой­доха най-вече от привър­жениците и спон­сорите на клуба, Лев­ски успя да преодолее този фатален момент. Спон­сор­с­ките договори обаче не стигат да се издържа клуба. Парите от тях вече са усвоени. Най-големият ресурс, който помага на клуба, е нашата пуб­лика. За месец и половина мога да споделя, че в касата са пос­тъпили над 717 хил. лева от продажба на стоки, билети, абонамен­тни карти. До момента имаме продадени над 2400 абонамен­тни карти. На пър­вия мач със Славия дой­доха почти 8000 човека. В този момент една под­к­репа от 5060 хил. лева е много важна за клуба. Но Лев­ски трябва да има стратегия и прог­рама, с която да гаран­тира бъдещето с дъл­гос­рочно и сериозно финан­сиране”, каза Баж­деков.

Новият изпъл­нителен дирек­тор комен­тира и провалената сделка с Джо Дик­сън. “За съжаление, когато клубът е изпад­нал в такова положение, хората, които го управ­ляват са готови на всичко, за да стабилизират нещата. В такъв период си принуден да правиш много ком­п­ромиси. Аз също съм допус­кал грешки и съм опит­вал да ги поп­равям. Хубавото е, че не се допусна тази грешка, която можеше да доведе до още по-неприятни неща“, заяви новият шеф на „Герена“.

С новия спон­сор всичко е въп­рос на много проуч­вания и раз­говори, които се водят от доста време. Аз съм се ангажирал да продължа започ­натото и да помогна това да се случи и до Общото съб­рание в края на август това да е факт. При такива договорки не може да се пос­тавят срокове, но и двете страни имаме желание нещата да се случат по-бързо. Лев­ски има нужда от помощ. В момента имаме 23 кар­тотекирани фут­болисти, което никога не се бе случ­вало в историята. От тях до 20 години има 12 играчи — 4 са на 16 години, 5 — на 17, един на 18 и 2 на 20. Сред­ната въз­раст на отбора е 21 години и 6 месеца. За да е такава струк­турата на със­тава, си пред­с­тавете, че ситуацията, в която изпадна клубът, е принуден да търси фут­болисти, които са в рам­ките на въз­мож­нос­тите, които поз­воляват финан­совите условия. Всички в Лев­ски имат забавяне на плащанията, но всички, които са тук, обичат обора дос­татъчно, за да го вдиг­нат на крака. Отдавна хората искат да има повече наши кадри в със­тава. От тези 23-а само 5 не са наши юноши, нещо, което не знам дали се е случ­вало в историята”, раз­кри Баж­деков.

“В момента имаме раз­биране от всички наши кон­т­рагенти, независимо, че текат и дела, които ще намерят решение в близко време. Затова тол­кова раз­читаме на това дъл­гос­рочно пар­т­ньор­с­тво, което трябва да се случи и Лев­ски да се върне на своята корек­т­ност, която винаги е имал през годините за обс­луж­ване на всич­ките си ангажименти. В момента всички задъл­жения са въп­рос на договаряне и предоговаряне. Много от тях са раз­с­рочени във времето. Лев­ски дължи сериозни суми към раз­лични струк­тури. Кон­к­рет­ните ангажименти са да се изпъл­нят задъл­женията към пер­сонала и фут­болис­тите. Всички неща, свър­зани с лицен­зирането на клуба, са изчис­тени и в момента се предоговарят задъл­женията към дър­жавата и към някои съдебни дела”, завърши Кон­с­тан­тин Баж­деков.