Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Дължим сериозни суми на различни структури, разкри новият шеф на „сините“ Константин Баждеков

Дължим сериозни суми на различни структури, разкри новият шеф на „сините“ Константин Баждеков

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Кон­с­тан­тин Баж­деков говори в сут­реш­ния блок на Би Ти Ви по наболелите теми, свър­зани с клуба. Той за втори път зае тази длъж­ност на “Герена” след напус­кането на Павел Колев. “Положенито в Лев­ски е ясно на всички, че не е добро. Клубът преживява труден етап от своето раз­витие и целта е да се спаси от най-лошото — да не получи лиценз и да отиде в по-ниските нива на фут­бола. За момента ръковод­с­т­вото в лицето на Наско Сираков и Павел Колев, с помощта на ресурси, които дой­доха най-вече от привър­жениците и спон­сорите на клуба, Лев­ски успя да преодолее този фатален момент. Спон­сор­с­ките договори обаче не стигат да се издържа клуба. Парите от тях вече са усвоени. Най-големият ресурс, който помага на клуба, е нашата пуб­лика. За месец и половина мога да споделя, че в касата са пос­тъпили над 717 хил. лева от продажба на стоки, билети, абонамен­тни карти. До момента имаме продадени над 2400 абонамен­тни карти. На пър­вия мач със Славия дой­доха почти 8000 човека. В този момент една под­к­репа от 5060 хил. лева е много важна за клуба. Но Лев­ски трябва да има стратегия и прог­рама, с която да гаран­тира бъдещето с дъл­гос­рочно и сериозно финан­сиране”, каза Баж­деков.

Новият изпъл­нителен дирек­тор комен­тира и провалената сделка с Джо Дик­сън. “За съжаление, когато клубът е изпад­нал в такова положение, хората, които го управ­ляват са готови на всичко, за да стабилизират нещата. В такъв период си принуден да правиш много ком­п­ромиси. Аз също съм допус­кал грешки и съм опит­вал да ги поп­равям. Хубавото е, че не се допусна тази грешка, която можеше да доведе до още по-неприятни неща“, заяви новият шеф на „Герена“.

С новия спон­сор всичко е въп­рос на много проуч­вания и раз­говори, които се водят от доста време. Аз съм се ангажирал да продължа започ­натото и да помогна това да се случи и до Общото съб­рание в края на август това да е факт. При такива договорки не може да се пос­тавят срокове, но и двете страни имаме желание нещата да се случат по-бързо. Лев­ски има нужда от помощ. В момента имаме 23 кар­тотекирани фут­болисти, което никога не се бе случ­вало в историята. От тях до 20 години има 12 играчи — 4 са на 16 години, 5 — на 17, един на 18 и 2 на 20. Сред­ната въз­раст на отбора е 21 години и 6 месеца. За да е такава струк­турата на със­тава, си пред­с­тавете, че ситуацията, в която изпадна клубът, е принуден да търси фут­болисти, които са в рам­ките на въз­мож­нос­тите, които поз­воляват финан­совите условия. Всички в Лев­ски имат забавяне на плащанията, но всички, които са тук, обичат обора дос­татъчно, за да го вдиг­нат на крака. Отдавна хората искат да има повече наши кадри в със­тава. От тези 23-а само 5 не са наши юноши, нещо, което не знам дали се е случ­вало в историята”, раз­кри Баж­деков.

“В момента имаме раз­биране от всички наши кон­т­рагенти, независимо, че текат и дела, които ще намерят решение в близко време. Затова тол­кова раз­читаме на това дъл­гос­рочно пар­т­ньор­с­тво, което трябва да се случи и Лев­ски да се върне на своята корек­т­ност, която винаги е имал през годините за обс­луж­ване на всич­ките си ангажименти. В момента всички задъл­жения са въп­рос на договаряне и предоговаряне. Много от тях са раз­с­рочени във времето. Лев­ски дължи сериозни суми към раз­лични струк­тури. Кон­к­рет­ните ангажименти са да се изпъл­нят задъл­женията към пер­сонала и фут­болис­тите. Всички неща, свър­зани с лицен­зирането на клуба, са изчис­тени и в момента се предоговарят задъл­женията към дър­жавата и към някои съдебни дела”, завърши Кон­с­тан­тин Баж­деков.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...