Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на Изпъл­кома на БФС и президент на Славия Вен­цес­лав Стефанов заяви пред аген­ция БЛИЦ, че кон­г­реса на БФС не се провежда само заради пан­демията от коронавирус.

- Г-н Стефанов? На пос­лед­ното заседание на Изпъл­кома не беше даден отговор на много важен въп­рос: Кога ще има кон­г­рес на БФС?

- Ако питаш мен, тряб­ваше да е вчера. Тряб­ваше вече да е прик­лючил. Всичко зависи от това какви решения ще вземе дър­жавата относно пан­демията и мер­ките. Знаете, че кон­г­ресът беше отложен, защото нямаше как 600700 делегата да се съберат в една зала. Пад­нат ли ограничител­ните мерки, ще говорим за определяне на дата и свик­ване на най-важния форум в бъл­гар­с­кия фут­бол по въз­можно най-бързия начин.

- Ако обаче сега има кон­г­рес – да речем през пролетта, той ще бъде извън­реден. И новоиз­б­раният президент няма да е на власт цял ман­дат, а само до фев­руари 2022 година, когато изтича ман­датът на Борис­лав Михай­лов…

- Аз смятам, че новият президент трябва да зас­тане на горещия стол не за една година или за няколко месеца. Защо това правило да не бъде променено по време на кон­г­реса? Защо да не бъде гласувано от делегатите, от пред­с­тавителите на всички клубове у нас – както професионал­ните, така и аматьор­с­ките. Като стана въп­рос за аматьор­с­кия фут­бол, искам да изкажа своето мнение по една гореща тема.

- Какво имате пред­вид?

–Скоро четох, че аматьор­с­кият фут­бол трябва да бъде пратен в небитието и да не учас­тва в избора на нов президент. Смятам, че това ще е грешно решение. Категорично заявявам, че аматьорите със­тавят пирамидата на най-популярния спорт у нас. Без нея няма основи, без нея няма да има фут­бол. Не бива в никакъв случай да низ­вер­г­ваме аматьор­с­кия фут­бол. Аматьорите са люпил­нята на фут­бола ни. Аз съм раз­говарял с много хора от селата около София, долу в Югозападна Бъл­гария, в Плов­див­ско. С хора от клубове от трета и чет­върта лига. Запоз­нат съм с тех­ните проб­леми. Те не искат кой знае какво. Те строят, боядис­ват съб­лекални, под­дър­жат терени, купуват топки.

Тук ще засегна още една важна тема. Задъл­жително трябва да се намали брой­ката на чуж­ден­ците у нас. Нека да има такива, но да са по-малко и да са качес­т­вени, а не разни чики-рикита от Чад, Зам­бия и Зим­бабве. Под­чер­тавам — качес­т­вени! Знаете ли на каква смешна сцена присъс­т­вах тук в Тур­ция, където ме завар­вате в момента?

- На каква?

- Тук се гот­вят доста наши отбори, не само Славия. Та в един от отборите прис­тиг­нал чуж­денец. Голям талант бил, голяма работа. Ама два пъти юнакът се успива за тренировка. Нещо не му се става, лежи му се в кревата…

–Така ли? Кой е този отбор?

–Няма значение. Сега тази сут­рин го гледам, че го наказали да върти обиколки на терена. Да му е за урок да не се успива. Е, такива чуж­денци ли ще оправят фут­бола ни? Аз наис­тина държа на кол­кото се може по-бърз кон­г­рес с надеж­дата да изберем нов президент, който да нап­рави огромни промени и раз­мес­т­вания, за да тръгне фут­болът ни по тази пътека, по която отдавна тряб­ваше да сме тръг­нали. Искам дебело да под­чер­тая и друго — новият президент трябва да наложи строг кон­т­рол над тези, които екс­п­лоатират базата на фут­бол­ния съюз. Там нещата не са правилно изг­радени. Трябва да се променят тотално. Всички отбори трябва да имат дос­тъп, но трябва всичко да се зап­лаща. А не да се оставят фирми, които са неиз­рядни платци. Сега се борим БФС да си вземе забавени пари от две-три години.

- Кои са тези фирми, които са „заб­равили“ да платят?

–Няма значение кои са, важ­ното е да се плаща, когато пол­з­ваш нещо. Друго нещо ще ви раз­к­рия. Минис­търът на спорта и БФС са на път да пос­тиг­нат споразумение относно една сума, която фут­бол­ният съюз дължи на дър­жавата. Текат съдебни спорове, но смятам, че не бива да се стига до съд. Вяр­вам, че времен­ният президент и вицеп­резиден­тите на БФС ще се раз­берат с минис­тър Кралев и този проб­лем ще бъде изчис­тен. Този проб­лем е от времето на Павел Колев във фут­бол­ния съюз. Трябва парите да се вър­нат на дър­жавата, за да може дър­жавата да дава пак. Минис­тер­с­т­вото на спорта ще отпусне 1,5 милиона лева, като половината ще отидат за аматьор­с­кия фут­бол. Истината е след­ната – дър­жавата и БФС трябва да вър­вят ръка за ръка.

- А какъв трябва да е новият президент на БФС?

- Да е президент на мнозин­с­т­вото, а не на мал­цин­с­т­вото. Не на професионал­ните, а на всички клубове – и аматьор­с­ките най-вече. Ако той не се опира до аматьорите, ще бъде загубен.

- Новият селек­ционер Ясен Пет­ров е в Тур­ция, където доста наши отбори са на под­готовка?

–Да, тука е. Видях го. Има огромно желание и амбиция, нека му дадем шанс и да го оставим да работи. Тук вече са и младеж­ките национали. Така че – Ясен ще има избор. Но, за да е изборът му по-голям, трябва да се дава шанс на бъл­гар­с­ките играчи. Браво на Николай Киров! Човекът взел в мъж­кия отбор на Арда едно 14-годишно бъл­гарче. По-добре бъл­гарче, а не Бонго от Конго. Не ме раз­бирайте пог­решно. В Африка и в Южна Америка има страшно добри фут­болисти. Много добри. Но те отиват в силни отбори във Фран­ция, Анг­лия и другите водещи страни. Идват такива понякога и у нас, но са ряд­кост. В повечето случаи ни заливат с ниска класа. Каква ти класа, никаква класа. Така че — нека пус­каме бъл­гар­ско произ­вод­с­тво на фут­бол­ния терен и на фут­бол­ния пазар. Нека младите бъл­гари, които дос­коро духаха супата,заради без­к­рай­ните недоказани чуж­денци, изяж­дащи хляба им, бъдат пос­тавени на преден план!