Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон23112020

Брой 225, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Писма (2) Юбилейно - за общественика и човека Георги Наков

Юбилейно - за общественика и човека Георги Наков

Юбилейно - за общественика и човека Георги Наков

Той е изявен комсомолски, партиен и културен деец, социалист-идеалист и безкористен приятел и помощник на своите другари

Забър­заното време, в което живеем не винаги ни предос­тавя въз­мож­ност да се спрем и огледаме, за да проверим пътя си по най-големия дар на природата — човеш­кия живот.

А това още повече е необ­ходимо за поколението, което активно учас­т­вуваше в изг­раж­дането на социалис­тичес­кото общес­тво в периода 19441989 г.и най-много пос­т­рада от т. нар. „преход“ в продъл­жение на 30 години, който ни доведе до границата на човеш­кото оцеляване.

Роденият на 25 март 1940 г. в село Асеново, Плевен­ско, Георги Иванов Наков е типичен и оригинален пред­с­тавител на това поколение.

Още от малък той е закър­мен от родителите си на любов към труда и много активно учас­тва в сел­с­кос­топан­с­ката работа.

В училище е не само сред отлич­ниците, но и много активно учас­т­вува в пионер­с­ката организация като кул­турно — масовик, а по-късно като активист на ДСНМ в Първа смесена гим­назия — Плевен.

През 1960 г. е приет за студент по бъл­гар­ска филология в СУ „Климент Охрид­ски“. Учи се много добре и се включва активно в дей­ността на факул­тет­ната ком­сомол­ска организация.

Още тогава той показва своята наг­ласа и способ­ността да работи в културно-масовата сфера и съз­дава студен­т­ски театър към Факул­тета.

Това е оценено и през 1965 г. още не завър­шил вис­шето си образование е прив­лечен на работа в Студен­т­с­кия дом на кул­турата като завеж­дащ отдел „Художес­т­вена самодей­ност“.

А Студен­т­с­кият дом на кул­турата бе истин­ско средище на млади таланти и извор на твор­чес­ките способ­ности на студен­тите.

Оттам поеха своя път много изявени дейци и творци на кул­турата, някои от които получиха високо приз­нание.

В периода 19671970 г. Георги Наков е на работа в отдел „Пропаганда и агитация“ на ЦК на ДКМС. Той е натоварен с изк­лючително отговор­ната задача да коор­динира дей­ността на младеж­ките клубове и домове.

Тази дей­ност придоби изк­лючително важно значение за изпъл­ване с реално съдър­жание на ком­сомол­с­кия живот с оглед на най– доб­рата реализация на тезисите за работа с младежта и ком­сомола.

В младеж­ките клубове и домове в бук­вал­ния смисъл на думата вреше и кипеше.

В цен­търа на този кипеж в бук­вал­ния смисъл на думата е и Георги Наков.

Тази негова бурна дей­ност е прекъс­ната, защото Георги Наков по преценка на пар­тий­ното ръковод­с­тво преминава на работа в ръковод­ните органи на БКП. Доб­рите ком­сомол­ски работ­ници бяха основ­ният избор за пар­тийна дей­ност. Те влизаха в списъка на номен­к­латурата не, за да им се намира работа, а да свър­шат работа, която съот­вет­с­тва на тех­ните способ­ности.

В продъл­жение на 15 години той преминава най-различни стъпала в пар­тий­ната йерар­хия. Отначало преминава на работа в Град­с­кия комитет на БКП в отдел „Образование, изкус­тво и кул­тура“, а след това в отдел „Пропаганда и агитация“

След това Георги Наков пос­лед­вателно е сек­ретар по идеологичес­ките въп­роси в район „Васил Лев­ски“, а през периода 19811984 г. завежда отдел „Пропаганда и агитация“ на Софийс­кия ГК на БКП. В пар­тий­ните органи много ярко се отк­рояват неговите качес­тва на общес­т­веник.

Това е така, защото той притежава чар да работи с хората, обича ги и се радва на пос­тиг­натите от тях успехи. Своеоб­разен връх в кипящата му дей­ност е през периода 19842010г. в твор­чес­коп­роиз­вод­с­т­веното и стопан­ско сдружение„Българско видео“, а през 1986 година е съз­дадено Творческо-стопанското обединение “Орфей“.

Основен двигател на съз­даването и организацията на този огромен ком­п­лекс за кул­турна дей­ност е Георги Наков в качес­т­вото на пред­седател на УС и Генерален дирек­тор.

Твор­чес­коп­роиз­вод­с­т­вената дей­ност е насочена към:

тиражиране и раз­п­рос­т­ранение на аудиовизуални продукти и филми; аудиовизуални прог­рами за учебни заведения;

* рес­тав­рация на стари фил­мови копия.

Зас­лужава специално да се изтъкне дей­ността на „Аудиовидео Орфей“.

През периода 20052011 г. са дигитализирани, суб­тит­рирани и раз­п­рос­т­ранени на DVD над 20 филма.Сред тях са : “Крадецът на прас­кови“, „Таралежите се раж­дат без бодли“, „Козият рог“ , „Осъдени души“,“Топло“, „Гос­подин за един ден“, „ Борис Първи“, „Вчера“. Каква борба води Георги Наков за 25 декара земя и дър­жав­ната соб­с­т­веност на „Орфей“ и „Време“ като цен­тър на дър­жав­ната политика.

През 2007 г. се пен­сионира, но продължи да се занимава много активно с „Бъл­гар­ско видео“. Пос­лед­ните десетина години дадоха въз­мож­ност да се раз­вихри неговият талант на без­корис­тен общес­т­веник и човеколюбец.

Много активно работи като пред­седател на ОПО, заместник-председател на ГС на движението на ветераните в София.

Той е един от основ­ните двигатели на нефор­мал­ния клуб, в който се събират общес­т­веници, бивши дейци на БКП, ДКМС, Проф­съюзите. В клуба се провеж­дат дис­кусии по актуални проб­леми и се споделят чисто човешки болки и радости.

В клуба членуваха редица общес­т­веници, които напус­наха този свят. Сред тях е колорит­ният деец с изк­лючително чув­с­тво за хумор Владис­лав Панов — бивш син­дикален деец, дирек­тор на НДК и главен редак­тор на вес­т­ник „Труд“. Неот­давна ни напусна Стефан Нинов — бивш кмет на София, който много интересно раз­каз­ваше за изг­раж­дането на града и срещите си с Тодор Жив­ков в Банкя.

Нас­коро почина и Нушка Григорова — дъл­гогодишен режисьор БНТ, пионер­чето, което попада в прег­ръд­ките на Георги Димит­ров и сним­ката им получи меж­дународна извес­т­ност.

Над всичко в раз­нооб­раз­ната дей­ност на Георги Наков, като общес­т­веник е неог­вата очевидна способ­ност да помага на въз­рас­тни и нуж­даещи се другари.

Има няколко човека, за които полага ежед­невни грижи. Снаб­дява ги с храна, вес­т­ници, книги, списания. Води с тях зат­рог­ващи раз­говори. С каква нас­лада и умиление той помагаше на нас­коро починалия на 95 години крупен бъл­гар­ски учен, член-кореспондент Алек­сан­дър Янков, един от най-изявените бъл­гар­ски, пък и световни дип­ломати и прависти-международници.

Той му помагаше най-безкористно до пос­лед­ните му дни.

Това са някои щрихи в извън­редно поучител­ната общес­т­вена дей­ност на Георги Наков.

За него един от най-изявените дейци на антифашис­т­ката съп­ротива и социалис­тическа Бъл­гария– Крум Василев споделя: „Георги Наков е душа– човек, изк­лючително отзив­чив, готов е да помогне на всеки без да се щади. Много енер­гичен, не си жали труда, как­вото се зах­ване го прави добре“.

Но Георги Наков няма да е Георги Наков, ако не беше предан към нашето социалис­тическо дело.

Прегър­нал социалис­тичес­кия идеал, той му служи вярно и чес­тно.

Георги Наков съз­даде много добро семейс­тво с лекар­ката Елена. Те имат две дъщери и три внучки.

Изминалите 80 години от рож­дението на Георги Наков са прек­расен повод да се вгледаме по-задълбочено в извър­вяния от него нелек път и глав­ното пос­тиг­нати много добри резул­тати в сферите, в които е работил и му пожелаем много сили и здраве да продължи да живее така пъл­ноценно както и досега.

Доц. д-р Гале Хрис­тов