Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Промяната идва с реални действия

Промяната идва с реални действия

Минис­търът на туризма Христо Проданов е отс­т­ранил от работа шефовете на три дирек­ции във ведом­с­т­вото, които отговарят за управ­лението на мор­с­ките плажове, проек­тите и прог­рамите в туризма и админис­т­ратив­ноп­рав­ното обс­луж­ване. Това решение беше дълго чакано от хората и биз­неса, защото бран­шът отдавна се нуж­даеше от проз­рач­ност, ясни правила и реални стъпки в бор­бата с коруп­цията, особено в областта на кон­цесиите. Пуб­лична тайна е, че плажовете са сред най-апетитните хапки в бъл­гар­с­ката икономика (раз­п­ределени между мутри и олигарси), а интересите там са тол­кова мощни, че се иска истин­ска смелост, за да бъде извър­шена реална промяна и въведена закон­ност.

Плажовете, крайб­режието и курор­тите по Кон­с­титуция са общонационално дос­тояние, но през пос­лед­ните 30 години те се превър­наха в обект на алчни час­тни апетити и ароган­тно презас­т­рояване на уникал­ната чер­номор­ска природа. Някога, преди 1989 г., бъл­гар­с­ките курорти бяха зелени, красиви и благоус­т­роени. Акцен­тът бе общодос­тъп­ният семеен и социален отдих на трудещите се и кул­тур­ният туризъм. А сега на Бъл­гар­с­кото Чер­номорие „баров­ски” се раз­положиха печал­бар­с­т­вото, презас­т­рояването, бетонирането, прес­тъп­ността и нар­котиците…

Но днес (кол­кото и да е невероятно) сме свидетели на пър­вите стъпки за промяна във философията на управ­лението на туризма — особено тези в кон­цесионирането. Тъй като са много тежки предиз­викател­с­т­вата и кризите, пред които е изп­равен минис­тър Христо Проданов – ръс­тът на цените, обед­няването на бъл­гарите, украин­с­ките бежанци, загубата на традицион­ния руски пазар заради русофоб­с­ката мейн­с­т­рийм истерия…

Но убеж­дението ни е, че управ­лението на Минис­тер­с­т­вото на туризма е залог, че сек­торът няма да затъне през лет­ния сезон. Дано този пример стане заразителен и за други минис­тер­с­тва, защото раз­г­раж­дането на коруп­цион­ния управ­лен­ски модел „ГЕРБ” ще се случи само ако бъдат раз­сечени коруп­цион­ните възли и кор­поративни зависимости и когато бъдат отс­т­ранени „калин­ките” от админис­т­рацията. Минис­тър Проданов пос­тави добро начало – ще видим какво ще нап­равят другите минис­три за доб­руването на Бъл­гария и хората.

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...