Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче Бузлуджа!

Бузлуджа!

Моралният компас на българските социалисти

(На Джеки Ваген­щайн)

На 2 август 1891 г., под връх Буз­лу­джа се събират група млади меч­татели – пър­вите бъл­гар­ски социалисти, водени с Димитър Благоев. Обединяват ги най-светлите идеали на човечес­т­вото – правото на свобода и труд, на социална справед­ливост и равен­с­тво, желанието за край на екс­п­лоатацията, за мир и солидар­ност между народите.

Този морален и идеологически ком­пас, който като чер­вена Звезда и кван­тов Факел и днес свети от върха — ни сочи Пътя към Храма – в тъм­нината на хаотич­ния ХХI век, на дигитал­ните мрежи, на атомизираното общес­тво, на раз­мития и под­менен социално-класов интерес.

Това е ком­пасът на Ботев, който изповядва „един­ний светъл комунизъм”! На Вап­царовата Вяра и меч­тата за по-справедлив свят!

Тези идеали мотивират всеки социално мис­лещ човек – пот­вър­дени са от времето, калени са в битки, надживели са лъжи, грешки, клевети, реп­ресии.

Социалис­тичес­ката пар­тия, основана на Буз­лу­джа, е жива!

Преминала през спорове и раз­цеп­ления, през антифашис­т­ката борба и изг­раж­дането на социалис­тическа Бъл­гария, устояла съсипията на Прехода и рес­тав­рацията на капитализма.

БСП днес е една от мал­кото демок­ратични пар­тии в Бъл­гария, но със сигур­ност — един­с­т­вената идейна пар­тия. Преос­мис­лила своите социал­демок­ратически и социал­либерални заб­луди, тя вече изг­ражда национална Визия за нов модел на управ­ление на социална, правова и демок­ратична Бъл­гария – така както повелява Кон­с­титуцията на Втората бъл­гар­ска репуб­лика (1991 г.).

През пос­лед­ните години под пред­седател­с­т­вото на Кор­нелия Нинова БСП бавно и полека въз­с­тановява доверието на хората към себе си, в това число и защото категорично отказа да бъде част от зад­кулисието на прев­зетата мафиотско-мутренска дър­жава. Зав­ръщането към същ­ността и традициите на пар­тията, започ­нато от Михаил Миков след колаборационизма на Сер­гей Станишев, се оказа бавен и труден процес, но пътеводна Звезда са идеалите на Буз­лу­джа.

Вър­хът на Благоев не е сак­рално място за задъл­жително пок­лонение, той е част от духов­ното начало на всеки един бъл­гар­ски социалист. Така както хрис­тиянинът се обръща към Вярата си не само в цър­к­вата, така и Социал­ната идея трябва да бъде отс­тоявана винаги и нав­сякъде – там където е бъл­гар­с­кият народ.

Пар­тията е след­вала своите идеали по време на стачки и в антифашис­т­ката борба, на фрон­товете на Отечес­т­вената война и на строежите на социалис­тическа Бъл­гария, в пар­ламента и мес­т­ната власт, в диалог с леви, пат­риотични, екологични пар­тии. А през лятото на 2020БСП организира Протест на жъл­тите павета, в Триъгъл­ника на властта – там където са младите, където е бъдещето на Бъл­гария!

Нав­сякъде, където има социалис­тическа идея и вдъх­новение, е Буз­лу­джа! Защото, както е казал Поетът, часове преди през 1942 г. фашис­тите да го раз­с­т­релят заради нашата Вяра:

в бурята ще бъдем пак със тебе,

народе мой, защото те обичахме!

Всички спорове за това чия е Буз­лу­джа са без­с­мис­лени!

Буз­лу­джа е на всеки социалист и чес­тен бъл­гарин!

Чес­тит праз­ник!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...