Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Президентът Румен Радев: Имаме национален консенсус анти-мафия

Президентът Румен Радев: Имаме национален консенсус анти-мафия

Президентът Румен Радев: Имаме национален консенсус анти-мафия

Вече сед­мица хиляди бъл­гари са по площадите с искания за оставка на правител­с­т­вото и глав­ния прокурор, за свобода, закон­ност и справед­ливост. Жителите на София, Плов­див, Варна, Бур­гас, Русе, Стара Загора, Велико Тър­ново и много други градове са доказател­с­тво, че протес­тът е общонационален и обединява всички въз­расти и социални категории. А младото поколение на Бъл­гария ни изпълва с гор­дост и върна надеж­дата за бъдещето на Родината. Мобилизацията на бъл­гарите е израз на национал­ния кон­сен­сус анти-мафия. На куража да се нарекат проб­лемите с истин­с­ките им имена. На решимостта повече да не се търпи коруп­цията и ней­ният чадър в прокуратурата, срас­т­ването на властта с медиите, дъл­боката дър­жава, която ерозира демок­ратич­ните инс­титуции и закона. Тази мобилизация е огромен исторически капитал, който може да промени съд­бините на Отечес­т­вото и на всеки от нас. Той не е притежание на никой лидер и никоя пар­тия, а на целия бъл­гар­ски народ. Това, което става днес по улиците е дос­тижение на всички бъл­гар­ски граж­дани, които отс­тояват днес своето бъдеще. Мобилизацията, която виж­даме, е резул­тат именно на това тяхно усилие. Трябва да си даваме сметка, че мафията се храни от страха и апатията ни. Днес нашата борба за справед­ливост и свобода е в ръцете именно на хората от протеста. Това е нашата обща кауза. Оскър­бител­ните внушения, че хилядите граж­дани по площадите са платени и манипулирани, че са тинята на общес­т­вото, издават ароган­т­ност, политическо без­силие и инт­ригите на зад­кулисието: лъжи, клевети и сеене на раз­кол. Никога народът ни не е бил по-единен в искането си за закон­ност, в смелостта си да бъде актьор, а не зрител на своя живот. Никога народът ни не е бил по-зрял в решимостта си с пос­тоян­с­тво и без насилие да си върне дър­жавата, която му принад­лежи. Да съх­рани природата. Да върне справед­ливостта в правораз­даването, което е приз­вано да я брани. Да върне истината в медиите, за които плаща с данъците си. Затова трябва и сме длъжни да бъдем мъдри и единни, за да не допус­нем да се раз­пилява тази общес­т­вена енер­гия за промяна, да не допус­нем егоиз­мът, пред­раз­съдъците, инт­ригите на зад­кулисието и вън­шни сили да внасят разединение в редиците ни. Смет­ките на кабинета и глав­ния прокурор да оцелеят с внушения и инт­риги, отказът да чуят гласа на Бъл­гария, само удъл­жават кризата. Доверието е загубено и това се вижда нав­сякъде по площадите. Сегаш­ният олигар­хичен влас­тови модел е изчер­пан и отречен от хората. Рес­тар­тирането на политичес­кия процес и модер­низацията на страната ни минават през оставка на правител­с­т­вото и глав­ния прокурор и чес­тни избори. Отново призовавам и полицията, и протес­тиращите за ненасилие и избяг­ване на провокации. В този исторически за страната ни момент не трябва да допус­каме да се опорочат справед­ливите искания на граж­даните и да се раз­пилява енер­гията за промяна. Преходът започна с мут­рите и ще прик­лючи с изх­вър­лянето им от властта. От нас, от всеки един от нас зависи това да се случи.

Обръщение на дър­жав­ния глава към нацията, произ­несено на 15 юли т.г.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...