Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Обаче За Русия и нейния празник

За Русия и нейния празник

Днес приятел­ска Русия праз­нува своят национален праз­ник. За милиарди хора по света Русия продъл­жава да е желан пар­т­ньор и надежда за мирен и справед­лив свят. Тя първа се противопос­тави на пагуб­ния еднополюсен световен ред, наложен след края на Студената война, и днес е ключов фак­тор в новия многополюсен свят. Получила от Бъл­гария кирилицата и правос­лавието през Сред­новековието, Русия за славян­с­ките и правос­лав­ните народи е лидер и пръв сред равни. За народите, които не приемат за мяра пазара, егоизма и глобалис­тично обез­личаване, Русия е носител на един по-традиционен, хуманен, колек­тивис­тичен и социален модел на раз­витие. Рус­кият гений проп­рави път в кос­моса, в Русия поетът е духовен водач — за мис­лещите, кул­тур­ните и знаещите хора по света, рус­ката цивилизация е сред тези, надарени с най-много и високи таланти на словото, науката, тех­нологиите. Русия, като ядро на някогаш­ния Съвет­ски съюз, на цената на милиони свидни жер­тви спаси Европа и света от кафявата чума на фашизма. За нашата страна, за огром­ното мнозин­с­тво от бъл­гарите, Русия е и ще бъде нашият Освободител, брат­с­кият народ, вър­нал с кръв и саможер­тва нашата дър­жав­ност, а в по-късни години дал тласък на социал­ната дър­жава, на индус­т­риализация и модер­низация на национал­ното стопан­с­тво. Това е в основата на българо-руските специални отношения, които са част от народ­нос­т­ния ни код, и затова са неот­меними, независимо от член­с­т­вото в един или друг съюз или от зависимос­тите на влас­т­ващия политически елит. И днес раз­читаме на Мос­ква за въз­раж­дане на бъл­гар­с­ката икономика чрез големите стратегически проекти в енер­гетиката и тър­говията.

Не само, защото е голяма и могъща, а защото от векове носи уникален духовен заряд, Русия е сатанизирана, обругавана, клеветена, нападана е от самозаб­равили се политици, но защитавана от самоот­вер­жен и пат­риотичен народ. Русия и днес е под без­п­рецеден­тен натиск, но уверено следва своя път на раз­витие. След годините на раз­руха от края на 80-те до 2000 г., когато новоиз­б­раният тогава руски лидер Владимир Путин даде нова парадигма за раз­витие, Русия уверено утвър­ж­дава своята дър­жав­ност и суверенитет, въз­с­тановява духов­ните, икономичес­ките, воен­ните си сили, връща авторитета си в света и доверието на своите граж­дани.

Пътят на Русия е верен, ясен и прог­нозируем! С Русия са и вер­ните й приятели! Това е верен път в днеш­ния многополюсен променящ се свят.

Чес­тит праз­ник, родни братя!

Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...