Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Горящият кран като символ

Горящият кран като символ

Тази сед­мица Бъл­гария осъмна с воп­лите на „град­с­ката дес­ница“, оплак­ваща нерадос­т­ната съдба на крана, който тряб­ваше да раз­руши памет­ника „1300 години Бъл­гария“ пред НДК, но вместо това самият той бе опожарен. Воп­лите се превър­наха в изпъл­нен с омраза вой, когато жур­налис­тът от БНР Петър Вол­гин привет­с­тва дейс­т­вията на под­пал­вачите и обърна внимание, че е съв­сем въз­можно скоро да плам­нат не само кранове, но и имения на олигарси и политици. Под­лъгани от меркантилно-егоистична същ­ност на идеите, които изповяд­ват, пред­с­тавителите на дес­ницата се зах­ванаха да зак­лей­мяват посегател­с­т­вото върху час­т­ната соб­с­т­веност и улисани от това не обръщат внимание на сим­воликата, която пред­с­тав­лява горящият в цен­търа на София кран. А тя е пределно ясна — идва време гран­товите глашатаи на капитализма и тех­ните политически пред­с­тавители, които решиха да градят образа си, раз­рушавайки чужди сим­воли и заб­ранявайки чужди идеи, да берат плодовете на дей­ността си. Нима някой си е мис­лел, че може да обяви пов­семес­тна война на една идеология, която в крайна сметка и до ден днешен има немалка общес­т­вена под­к­репа, и това рано или късно да не предиз­вика отговор? Нима може управ­ляващите на една дър­жава да адмирират под­мяната на историята й под дав­лението на всевъз­можни чужди фон­дации и народът на тази дър­жава да не въз­негодува? Нима когато поредица десни правител­с­тва провеж­даха чис­тки във всички професионални области на прин­ципа „Пок­рай сухото гори и суровото“ и раз­биваха съд­бите на цели семейс­тва, не си даваха сметка, че това няма как да остане без пос­лед­с­т­вия? За целите си род­ната дес­ница не се пос­вени даже да опита да излъска ими­джа на фашизма…Да не говорим, че тези днеш­ният елит обяви капитализма за свещена крава, срещу която никой няма право на протест. Раз­бира се, че има, защото изг­радените по този модел общес­тва са общес­тва на раз­делението, на бед­ността и засил­ващата се нес­п­равед­ливост. А народите се събуж­дат и искат това да се промени! Пос­лед­с­т­вията от близо 30 години реван­шизъм, омраза и социално раз­с­лоение у нас от същата тази „град­ска дес­ница“ вече са на хоризонта, а горящият в цен­търа на столицата кран е просто тех­ният пред­вес­т­ник.

Иван Гай­даров

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...