Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Да се изложим пред чужденците

Да се изложим пред чужденците

В пос­лед­ните месеци реп­ликата „Да не се изложим пред чуж­ден­ците“ рязко еволюира от израз на самоирония в политическа и управ­лен­ска док­т­рина. Тази метамор­фоза, катализирана от пред­с­тоящото бъл­гар­ско пред­седател­с­тво на ЕС, бе в основата на съз­даването на уникално евро-националистическо правител­с­тво, пълно на всички нива с рядко духовити „май­тап­чии“, водени от вицеп­ремиер, който само преди два месеца под­рит­ваше въз­рас­тни жени по границата. Въп­рос­ното правител­с­тво се готви да налее десетки милиони за ремонт на НДК и зоната около него, където по план ще се пос­реща цвета на брюк­сел­с­ката админис­т­рация. Целта е ясна — окъпани в лукс, чинов­ниците да цъкат с език пред процъф­тяващата европейска Бъл­гария, водена вещо от мес­т­ната политическа класа, която, осигурила доб­руването на народа си, се готви да лидира процеса по европейс­ката интег­рация на Запад­ните Бал­кани.

Да, ама не! Мяс­тото на въп­рос­ните заседания е не в цен­търа на София, а в Северозападна Бъл­гария. В едно от стотиците мър­тви села. В някое от хилядите празни училища и срутени читалища. В някоя от къщите на хилядите бъл­гари, които не знаят дали ще има с какво да се нах­ранят утре и въобще дали ще се събудят или ще бъдат пребити пос­ред нощ заради пос­лед­ния си залък. В домовете на нез­най­ните миньори и шивачки, работещи при нечовешки условия за зап­лата на стой­ност сут­реш­ната закуска на някой от мас­титите европейски лидери, която много от тях така и не виж­дат. Там трябва да се провеж­дат заседанията по време на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво, там трябва да спят и работят лус­т­росаните евровизионери, защото именно това е резул­тата от работата на тех­ните мес­тни протежета, които те заливат с пох­вали от сут­рин до вечер. Дошло е време ние, бъл­гарите, като народ и суверен, да покажем истината на европейс­ките пок­ровители на нашите управ­ленци и да ги зас­тавим да свалят розовите си очила и да се запоз­наят отб­лизо с работата им, па макар и с риск да се изложим пред чуж­ден­ците.

Иван Гай­даров

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...