Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Българи, време е да се преброим!

Българи, време е да се преброим!

Правител­с­т­вото е внесло проект за закон, чрез който отваряме вратата за батальон на НАТО, който да бъде дис­лоциран на наша територия. Антируски военни учения ще бъдат провеж­дани с наше учас­тие, съоб­щават светов­ните инфор­мационни аген­ции. Странно е защо и как подобен проект за законодателно решение е приет без нуж­ното екс­пер­тно и общес­т­вено обсъж­дане. На подобен дебат са под­ложени даже законоп­роек­тите за отпадъците и за трев­ните площи, а един закон, който ще определи бъдещето ни за десетилетия и може да се окаже тежък риск за сигур­ността ни се приема тихомълком…Ясно е, че апетитът идва с яденето. Особено този на военно-промишлените ком­п­лекси и на агресив­ните пак­тове. Ясно е, че тази година ще е батальон, догодина ще са самолети, по-догодина — нищо чудно и ядрени ракети. Случилото се в Източна Украйна в след­с­т­вие на профашис­т­кия Май­данон­в­ски прев­рат е изпол­з­вано от край­ните кръгове в САЩ и НАТО за алиби за нас­тъп­ване на войс­ките на тази организация в страните на Източна Европа, за пряка зап­лаха срещу Русия, за натиск срещу общес­т­веното мнение в самите Източ­ноев­ропейски страни. За съжаление за тази мръсна игра на запад­ните яст­реби и мес­т­ните русофоби ще бъде изпол­з­вана и наша територия. Нашата територия ще бъде изпол­з­вана за зап­лаха срещу приятел­ска Русия, въп­реки че всички меж­дународни организации приз­нават, че в Източна Украйна мирът нас­тъпва, макар и бавно. Ще бъде изпол­з­вана, въп­реки че в нито един момент Бъл­гария не е била зап­лашена от Русия. Ще бъде изпол­з­вана, въп­реки че това ще бъде още един удар по нашия суверенитет, защото нека си спом­ним в нито един миг на Студената война войски на Вар­шав­с­кия договор не са били на наша територия. Ясно е, че така наложеното отвън решение ще трябва да бъде гласувано от Народ­ното съб­рание. Дебатите ще бъдат време раз­делно между силите на мира и независимостта, и на силите на вой­ната и обс­луж­ването на чуж­дите интереси. Вяр­ваме, че съвестта на депутатите този път ще бъде по-важна от стремежа за Вашин­г­тон­с­кото потуп­ване по рамото. Вяр­ваме, че силите на левицата, на пат­риотите, на умерените и мис­лещи десни ще отх­вър­п­лят подобно решение. Вяр­ваме, че това ще стане и с мощ­ните усилия на граж­дан­с­кото общес­тво. Не на онова, купено със 750 милиона щат­ски долара, а на истин­с­кото, бъл­гар­с­кото. Вяр­ваме, и че е време, ако елитът на успее да проумее и да гласува независимо и спрямо род­ния интерес, то поне народът да може да се произ­несе за това нужно ли е и в бъдеще да членуваме в НАТО, щом то от организация за сигур­ност се прев­ръща в организация за агресия, която е в пряк раз­рез с нашия национален интерес, който винаги е бил в това да под­дър­жаме приятел­ски връзки с Русия.

ЗЕМЯ

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие