Русия спря туристическите визи

Лавров: Ще отговорим със същото на България за изгонените дипломати

Рус­кото посол­с­тво спира да издава турис­тически визи за бъл­гар­ски граж­дани, съобщи БНР. По този начин се спира въз­мож­ността да се пътува в Русия по всякакъв начин от страна на бъл­гар­с­ките граждани.Посолството на Рус­ката федерация ще издава само визи за преки род­нини. Няма яснота колко дълго ще продължи тази ситуация.

Меж­дув­ременно в Мос­ква минис­търът на вън­ш­ните работи на Русия Сер­гей Лав­ров съобщи на прес­кон­ферен­ция, че Русия ще отговори на Бъл­гария за изгонените дип­ломати със същото. Той добави, че по оценка на минис­тер­с­т­вото, посол­с­т­вото в София не може да работи нор­мално след изгон­ването на 70 негови членове миналата сед­мица. Той не комен­тира дали ще се съоб­рази с пред­ложението на пос­ланик Елеонора Мит­рофанова мисията да бъде зат­ворена.

По думите на Лав­ров решението за екс­пул­сиране на 70 служители на рус­кото посол­с­тво в Бъл­гария е свър­зано с натиска на Вашин­г­тон върху София. „Това не е самос­тоятелно решение на дейс­т­ващия премиер, който има абсолютно отк­рита и категорична проамерикан­ска ориен­тация, готов е да изпълни всякакви желания на своя суверен“, каза минис­търът. Той обясни, че „желанията на суверена са да се убие историчес­ката памет у бъл­гарите, да се раз­руши основата на отношенията, втвър­дени в съв­мес­т­ната борба за независимост и в много други ситуации, включително и в новата история“.

Политиката на Вашин­г­тон, тя важи не само за Бъл­гария, те искат да убият историчес­ката памет и на други народи на Бал­каните, на първо място на правос­лав­ните между другото“, каза още минис­търът. Според него дори в самата Бъл­гария решението е взето “от ръковод­с­т­вото на страната с изненада“.