Бербо с нови обвинения към БФС

Бербо с нови обвинения към БФС

Кан­дидатът за президент на БФС Димитър Бер­батов хвърли поредни обвинения към нас­тоящото ръковод­с­тво на фут­бол­ната ни цен­т­рала. Бер­батов и екипът обявиха в интер­нет, че от БФС са започ­нали да привик­ват клубовете, за да под­пис­ват отказ от дек­ларациите си за искане пред­с­тоящият кон­г­рес на 18 март да бъде изборен. Бер­батов обяви, че това нарушава устава на БФС, и зап­лаши, че ако не спрат тези дейс­т­вия, отново ще се обърне към прокуратурата.