Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Румен Радев: Необходима е стратегия за преодоляване на демографската криза

Румен Радев: Необходима е стратегия за преодоляване на демографската криза

Румен Радев: Необходима е стратегия за преодоляване на демографската криза

Модер­низацията на икономиката, повишаването на качес­т­вото в образованието, гаран­тирането на сигур­ността на граж­даните и въз­в­ръщането на чув­с­т­вото за справед­ливост в общес­т­вото, са сред най-важните стъпки, заяви дър­жав­ният глава

Пос­ледовател­ните социално-икономически политики, ориен­тирани към младите и уяз­вимите, са необ­ходимост за преодоляване на демог­раф­с­ката криза в Бъл­гария. За да пос­тиг­нем демог­раф­ска устой­чивост, трябва да съз­дадем благоп­риятна среда, която раз­к­рива пер­с­пек­тиви за раз­витие на младежите и всички уяз­вими социални групи, заяви дър­жав­ният глава Румен Радев, който се срещна с д-р Наталия Канем, заместник-генерален сек­ретар на ООН и изпъл­нителен дирек­тор на Фонда на ООН за населението. На срещата присъс­тва и вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, съобщи прес­цен­търът на президен­т­с­т­вото. Срещата се със­тоя преди домакин­с­т­вото на нашата страна на меж­дународна кон­ферен­ция, пос­ветена на демог­раф­с­ката устой­чивост, с учас­тието на пред­с­тавители на страни от Европа и Цен­т­рална Азия, която ще се проведе под пат­ронажа на дър­жав­ния глава Румен Радев.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...