COVID-19 след рекордния за последните седмици брой на заразените у нас

COVID-19 след рекордния за последните седмици брой на заразените у нас

Удължават извънредната епидемична обстановка до 31 август

Минис­тер­с­кият съвет удължи срока на обявената извън­редна епидемична обс­тановка с месец — от 1 август до 31 август. По данни на Светов­ната здравна организация към 18 юли общият брой на случаите на COVID-19 в света е над 190 млн. души, а общият брой на починалите над­х­върля 4 млн. Броят на новите случаи от 12 до 18 юли е над 3,4 млн. души, като се отчита ръст с 12% в срав­нение с пред­ход­ната сед­мица. Очаква се, при досегаш­ното темпо на раз­витие на пан­демията, общият брой на случаите през след­ващите три сед­мици да над­х­върли 200 млн. души.

В световен план към 20 юли Бъл­гария се нарежда на 7-о място по обща смър­т­ност от COVID-19 и на 67-о място по 14-дневна смър­т­ност. Във въз­рас­товото раз­п­ределение на случаите се наб­людава спад на заболеваемостта във всички групи, като от пос­лед­ните няколко дни се отчита нарас­т­ване на 14-дневната заболеваемост при лицата до 39 г. и въз­рас­т­ните хора над 90 г. До 18 юли у нас с първа доза вак­сина срещу COVID-19 е обх­ванато едва 18,1 % от населението, а със завър­шен вак­синационен курс — 16,2%, което отрежда пос­ледно място на страната ни сред дър­жавите в ЕС/ЕИП, съобщи Един­ният инфор­мационен пор­тал.