Нинова: Имаме план за икономиката

Освобождаване от местни данъци и попълване на резерва с БГстоки са част от идеите

Зат­ворените заради пан­демията фирми да не плащат данък сгради и такса смет.

Такава идея лан­сира лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция вчера.

2021-ва трябва да е година на въз­с­тановяване на бъл­гар­с­ката икономика, парите на дър­жавата трябва да стиг­нат до хората, бе категорична тя.

Лидерът на БСП пред­ложи спешни мерки за защита на род­ното произ­вод­с­тво в ковид кризата.

Нинова определи като бод­ряшки и неверни изказ­ванията на премиера за раз­дадените пари, а дейс­т­вията на кабинета – като задъл­бочаващи кризата.

Социалис­тите пред­лагат да се отвори дър­жав­ният резерв и да се освободят стоки за пазара. А след това резер­вът да се попълни със стоки на бъл­гар­ски произ­водители, за да бъдат под­помог­нати те.

“Те ще бъдат на по-ниски цени, защото резер­вът не работи на печалба и не прави тър­говия“, обясни Нинова.