Владимир Путин: Трябва да реагираме бързо за възстановяването на икономиката

Спадът през 2020 г. в Русия на фона на пан­демията се е оказал “по-малък, откол­кото в много други раз­вити и раз­виващи се икономики“. Това е заявил рус­кият президент Владимир Путин на среща с минис­три от правител­с­т­вото в Мос­ква, предаде Епицен­тър. По думите на дър­жав­ния глава по част от показателите икономиката на страната се е вър­нала към нивата отп­реди началото на светов­ната коронавирусна пан­демия. “В същото време искам да под­чер­тая, че въз­с­тановяването на стопан­с­т­вото не върви гладко. В редица сек­тори ситуацията все още е нес­табилна. Ето защо ние трябва да реагираме бързо и да вземаме най-адекватните решения“, е допъл­нил Путин.

Президен­тът се е спрял и върху още един проб­лем. “Цените на някои основни храни скочиха. Инф­лацията в нашата страна през 2020 г. е била 4,9%. За същия период цените на храните са се повишили с 6,7 %. Заради това аз пред­лагам да раз­г­ледаме и този въп­рос и това да стане във въз­можно най-кратки срокове“, е посочил още той.