БСП: Активна регистрация срещу „мъртвите души”

Лидерката на социалистите Корнелия Нинова събра партии и НПО в Съюз за честни избори

БСП внася промени в Избор­ния кодекс за изчис­т­ване на списъците от “мър­тви души“ чрез активна регис­т­рация и видеонаб­людение на броенето на бюлетините и със­тавянето на протоколите. Това съобщи пред­седателят на пар­тията Кор­нелия Нинова на пър­вата среща с извън­пар­ламен­тарни пар­тии и неп­равител­с­т­вени организации за общи дейс­т­вия за гаран­тиране на чес­тни и свободни избори. “Вече е факт това наше пред­ложение като промяна в Избор­ния кодекс. Раз­писали сме го така — предаване онлайн на броенето на бюлетините и със­тавянето на протоколите и в същото време правене на запис, който може да служи в съда като доказател­с­тво, ако има съм­нения или сиг­нали за злоупот­реби в избор­ния ден“, посочи тя пред жур­налисти. Нинова съобщи, че засега 20 пар­тии и 10 неп­равител­с­т­вени организации ще учас­т­ват в раз­говорите за чес­тни избори. От БСП пред­лагат общи дейс­т­вия за пок­риване на всички сек­ции с членове, наб­людатели и зас­тъп­ници и за паралелно преб­рояване на резул­татите.