В Гърция искат затваряне на всички граници

Специалис­тите от Съвета за борба с коронавируса нас­тояват премиерът Кириакос Мицотакис да зат­вори временно всички сухопътни граници на Гър­ция, за да се овладее раз­п­рос­т­ранението на вируса в север­ната част на страната. Пред­полага се, че сезон­ните работ­ници от съсед­ните дър­жави са част от проб­лема за високата епидемична актив­ност. Всички райони в север­ната част на страната са с код „чер­вено“ въп­реки наложената каран­тина, съобщи здрав­ният минис­тър Кикилиас. Вчера управителите на бол­ниците в Солун съоб­щават, че са заети всички места в отделенията за болни с COVID-19. Голяма част от медицин­с­кия пер­сонал също са заразени или са под каран­тина.