Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална „Слаб 2“ за Борисов

„Слаб 2“ за Борисов

Премиерът отива в Брюксел да иска 9.7 млрд. евро за провалената от него държава

Изос­танала и провалена дър­жава. Така изг­лежда Бъл­гария, ако човек се зачете в най-важния национален стратегически документ, очер­таващ рам­ката за управ­ление на сред­с­т­вата от еврофон­довете за страната в периода 20212027 г. Така нареченото “Споразумение за пар­т­ньор­с­тво“, което Бъл­гария ще прати в Брюк­сел, за да оправ­дае защо иска 9.7 млрд. евро през след­ващите седем години. Докумен­тът е пуб­ликуван за общес­т­вено обсъж­дане на правител­с­т­вения сайт Strategy.bg. В документа се казва, че относител­ният дял на бед­ните е 22% за 2018 г. при 17.1% средно за ЕС и 26.6% при децата на въз­раст 017 г., като бед­ността е особено голяма сред най-уязвимите групи. Бъл­гария отчита и най-висок относителен дял на населението, живеещо в тежки материални лишения, три пъти по-висок от сред­ния за ЕС (20.9% за 2018 г.). Бъл­гария има и най-високо неравен­с­т­вото в раз­п­ределението на доходите в ЕС7.7 пъти раз­лика между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакин­с­т­вата при средно 5.2 пъти в ЕС. Страната е на пред­пос­ледно — 26-о място в ЕС, по правител­с­т­вени раз­ходи за социална защита — 12.4% от БВП средно за пос­лед­ните десет години при средно ниво за общ­ността 18.9% от БВП.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие