Нинова мобилизира БСП за изборите

Георги Свиленски е избран за председател на предизборния щаб на БСП

По време на заседанието на Национал­ния съвет на БСП лидерът Кор­нелия Нинова пред­ложи организационна реформа в пар­тията, която цели повече демок­ратизация и децен­т­рализация на пар­тията, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП. Вис­шият орган на пар­тията минава на ново ниво в своята работа и ще отговаря на съв­ремен­ните реал­ности. В обща мрежа ще бъдат обх­ванати облас­тни, общин­ски струк­тури, кметове и общин­ски съвет­ници на пар­тията.

В новата струк­тура на пар­тията лидерът прех­върля пар­тий­ните коор­динатори от „Позитано” в струк­турите по места, като ще наз­начи общо 31 коор­динатори във всеки многоман­датен избирателен район на място. Ще бъдат изб­рани и пред­седатели на съветите към Национал­ния съвет, които ще са 17, както минис­т­рите и за които някои комен­тират, че ще са правител­с­тво в сянка. Георги Свилен­ски бе пред­ложен за пред­седател на предиз­бор­ния щаб на БСП. При гласуването Свилен­ски беше изб­ран без въз­ражения заедно с още 38 членове на щаба, посочени на регионален прин­цип.