О Б Я В А

Напоителни сис­теми“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУП­Д­ТД­ДУК, решение на Съвета на дирек­торите по Протокол от 08.11.2019 г. и Заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор № РД-11220/19.11.2019 г. отк­рива процедура за отдаване под наем за срок от три години на актив, стопанис­ван от клон „Марица“, гр. Плов­див:      

Склад за поливна тех­ника, включ­ващ дворно място /стопански двор № 8, пред­с­тав­ляващ п.и. с иден­тификатор 63567.88.779, с площ от 4 702 кв.м., ведно с изг­радена в имота масивна, едноетажна сграда с иден­тификатор 63567.88.779.1, ЗП по скица от 193 кв.м. и с пред­наз­начение: сел­с­кос­топан­ска сграда, раз­положени в зем­лището на с. Ръжево Конаре, община Калояново за склад,

 Начална цена 4 764 /четири хиляди седем­с­тотин шес­т­десет и четири/ лева годишно без ДДС.

2. Тър­гът ще се проведе „Напоителни сис­теми” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, зала 1 /при зак­рито заседание/ от Комисия наз­начена от Изпъл­нител­ния дирек­тор на Дружес­т­вото на 11.12.2019 г. от 11 часа.

3. Пов­торна дата: 17.12.2019 г. от 11 часа.

Раз­мер на депозит за учас­тие 10 % от начал­ната наемна цена. Внася се по смет­ката на „Напоителни сис­теми” ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, пред­хож­дащ датата на търга вкл.

Раз­мер, място и срок за закупуване на тръжна докумен­тация: 300/триста/ лева без ДДС, сума която не се въз­с­тановява, платима в касата на „Напоителни сис­теми” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ”№ 136, ет. 3 или на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, пред­хож­дащ датата на търга.

Закупилите тръжна докумен­тация могат да учас­т­ват в пов­тор­ния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заяв­ление.

Нови кан­дидати закупуват тръжна докумен­тация при пов­торно провеж­дане на същата цена от същото място.

Приемане на пред­ложенията: в Деловод­с­т­вото — до деня пред­хож­дащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед – до 16 ч. на деня, пред­хож­дащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изис­к­вания към учас­т­ниците и списък на докумен­тите за учас­тие са в тръж­ната докумен­тация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИС­ТЕМИЕАД – София, гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590