Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Евродоклад откри недостатъци в борбата с измами с еврофондове

Евродоклад откри недостатъци в борбата с измами с еврофондове

60% от проверените случаи на съмнения за измами са били отхвърлени или прекратени от прокуратурата, предупреждава Европейската сметна палата

Европейс­ката сметна палата е отк­рила недос­татъци в бор­бата у нас с измамите със сред­с­т­вата от ЕС. Инс­титуцията пред­с­тави в док­лад оцен­ката на регулатора от проверки в Бъл­гария, Фран­ция, Унгария, Гър­ция, Лат­вия, Румъния и Испания на противодейс­т­вието на измамите със сред­с­т­вата от ЕС за сближаване. За нашата страна в док­лада се посочва, че служ­бите за проверка на изпол­з­ването на европейс­ките пари са отк­рили недос­татъци в работата на управ­ляващите раз­ходите служби. Одит­ният орган е отчита, че 60% от проверените случаи на съм­нения за измами са били отх­вър­лени или прек­ратени от прокуратурата. Както АФКОС (дирек­цията на МВР “Защита на финан­совите интереси на Европейс­кия съюз“), така и управител­ните органи не извър­ш­ват сис­тематично анализ на причините за отказа, се допълва в док­лада.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...