Канонизират архиепископ Серафим Соболев

За пръв път в историята две православни църкви ще имат общ светия

Канонизация на архиепис­коп Серафим (Соболев) ще има, реши Архиерейс­кият събор на Рус­ката правос­лавна цър­ква (РПЦ), проведен в катед­рал­ния храм „Хрис­тос Спасител” в Мос­ква.

Пред­с­тои тър­жес­т­веното прос­лав­ление на архиепис­коп Серафим, който занап­ред ще наричаме „Софийски Чудот­ворец”. Това е уникален случаи в историята на правос­лав­ния свят – един общ светец на две сес­т­рин­ски цър­кви, под­черта нас­коро Негово светей­шес­тво Пат­риарх Неофит.

Серафим Соболев е един от най-тачените руски духов­ници, които са раз­вивали дей­ност извън Русия, а за хиляди бъл­гари, които посещават крип­тата на Рус­ката цър­ква в София и с молит­вени бележ­чици, тър­сят успех и изцеление, той е сим­вол на вяра и надежда.