Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 55, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Социалисти: Незабавна оставка на Нинова!

Социалисти: Незабавна оставка на Нинова!

От „Социализъм XXI век“ са категорични, че с това ръководство партията губи доверие и членска маса, обезличава се и наказва различното мнение

В свое обръщение до делегатите на 50-ия кон­г­рес на БСП социалис­тите от идейно-политическо обединение „Социализъм XXI век“ са категорични, че ключово условие за излизането на БСП от кризата е незабав­ното прек­ратяване на ман­дата на Кор­нелия Нинова като пред­седател на БСП и избиране на временно ръковод­с­тво до произ­веж­дането на нов избор. В тек­ста също се казва: „Делегатите на 50-ия кон­г­рес нямат право да си зат­варят очите пред истината – Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия затъва в периферията на обществено-политическия живот на страната!

На този фон пред­ложеният от Национал­ния съвет на БСП дневен ред на заседанието на кон­г­реса напълно се раз­минава с днев­ния ред на общес­т­вото и остава извън основ­ните предиз­викател­с­тва пред Бъл­гария днес“.

От „Социализъм XXI век“ са категорични, че:

БСП се свива като член­ска маса и актив; губи избиратели във всички социални групи, в които до неот­давна бе водеща сила – сред хора на труда, сред интелиген­цията, в селата, сред бъл­гар­с­кото офицер­с­тво, и даже сред бъл­гар­с­ките пен­сионери. БСП има катас­т­рофално нисък процент избиратели сред младите, зас­тарява, а в нея не се вливат нови сили; БСП е обез­личена в мес­т­ната власт – губи общин­ски съвет­ници, ръковод­с­т­вото се противопос­тавя на соб­с­т­вените си кметове и дори изк­лючва най-успешните; Нашата идей­ност е в криза – в БСП отдавна не се води идеологически дебат, а политичес­кото съдър­жание е заменено от пиара“.

БСП изпол­зва лява фразеология, но със своите дейс­т­вия не успява да докаже, че води лява политика. С раз­минаването между думи и дела ръковод­с­т­вото изчерпа морал­ното кредо на БСП. Най-яркият пример е противоречието между дек­ларациите за демон­таж на „модела ГЕРБ“ и дейс­т­вията, с които ръковод­с­т­вото легитимира неговите носители. Това двуличие отчая стотици хиляди избиратели и дори отб­лъсна значима част от твър­дото ядро на пар­тията.

Основ­ният въп­рос пред Кон­г­реса в момента е как БСП да се завърне като водеща пар­тия, способна да се противопос­тави на раз­рушител­ните тен­ден­ции в общес­т­вото. Това е въз­можно един­с­т­вено, ако БСП отново спечели доверието и под­к­репата на всеки, който се бори за Бъл­гария като социална дър­жава, в която на власт са равен­с­т­вото, вър­ховен­с­т­вото на общес­т­вения интерес и солидар­ността между хората.

Няма да е лесно и няма как това да стане преди пред­с­тоящите избори. Но трябва да се започне незабавно, защото пар­тията не можа да защити своето учас­тие в управ­лението на страната – спрямо БСП трайно бе наложена тезата, че завър­шва всяко свое учас­тие във властта с криза и с тежка загуба на доверие. Фун­дамен­тален за БСП става въп­росът от чие име и в чия полза прави политика и управ­лява.

От „Социализъм XXI век“ напом­нят, че всяко мнение, раз­лично от това на ръковод­с­т­вото, е запуш­вано и наказ­вано; грубо е нарушена атмос­ферата на другар­с­тво, отк­ровеност и критич­ност; драс­тично се нарушава Уставът, за да се налагат силово решения, взети еднолично и в интерес на тесни и неясни кръгове. Наложиха се субек­тивизъм и изк­ривени критерии в кад­ровата политика, в която водещ прин­цип е лич­ната преданост, а не професионализ­мът и деловите качес­тва. На високи пос­тове се оказаха лич­ности с дясна иден­тич­ност, с ярки и запом­нящи се антисоциалис­тически изяви.

Не „рефор­мирана“ – БСП беше тран­с­фор­мирана в нещо чуждо и далечно на бъл­гар­с­ката социалис­тическа традиция, на идеала за свята и чиста репуб­лика. Пар­тия с дълга история, без­с­порни зас­луги в антифашис­т­ката борба, огромен опит и принос за индус­т­риализацията на страната е на път да се превърне в исторически спомен.

Промяната не може да започне, ако отговор­ността за със­тоянието на пар­тията се прех­върли на пар­тий­ните членове и на низовите организации, какъвто очевидно е замисълът на пред­ложения дневен ред на Кон­г­реса. Промяната трябва да започне чрез смяна на ръковод­с­т­вото, като гаран­ция за фор­миране на нов образ и преоб­ръщане на начина, по който БСП раз­бира и прави своята политика.

Кон­г­ресът на БСП е приз­ван като най-висш орган да отразява надеж­дите на пар­тията! Ето защо призоваваме делегатите на 50-ия кон­г­рес да приемат друг дневен ред, под­чинен на незабав­ното решаване както на вът­реш­нопар­тий­ната, така и на дъл­боката политическа криза в страната!

От „Социализъм XXI век“ са категорични:

Нас­тоятелно пред­лагаме заседанието на Кон­г­реса да вземе след­ните решения:

1. Незабавно въз­с­тановява ман­дата на делегатите на 50-ия кон­г­рес, прек­ратен противоус­тавно от Национал­ния съвет, общин­с­ките съвети и кон­ферен­ции през пос­лед­ните месеци.

2. Прек­ратява ман­дата на пред­седателя на БСП и избира временно ръковод­с­тво до произ­веж­дането на нов избор.

3. Въз­лага на Национал­ния съвет да под­готви рам­кова плат­форма на БСП за пред­с­тоящите избори и за коалицион­ната политика на пар­тията.

4. Въз­лага на Национал­ния съвет да приеме насоки за идейно и организационно обнов­ление на пар­тията, по които да се под­готви след­ващо заседание на Кон­г­реса.”

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие